21
Пет, Юни
20 Нови статии

Бридж
Инструменти
Шрифт

Живко Сидеров с голям принос за безпрецедентния успех на българския отбор

Бъл­гар­с­ки­ят на­ци­она­лен от­бор по спор­тен бридж, част от кой­то е сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров, се кла­си­ра за по­лу­фи­нал на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност за мла­де­жи до 21 го­ди­ни в Ки­тай. В пряк дву­бой на чет­вър­т­фи­на­ла в съ­бо­та на­ши­те ели­ми­ни­ра­ха ти­ма на Тайван и ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та.

Ос­вен бъл­га­ри­те, над­п­ре­ва­ра­та за тит­ла­та про­дъл­жа­ват Ан­г­ли­я, Фран­ция и до­ма­ки­ни­те от Ки­тай. На по­лу­фи­на­ла в не­де­ля съ­пер­ни­ци на на­ци­она­ли­те ни бя­ха бри­джьо­ри­те на Фран­ци­я, из­к­лю­чи­тел­ни майс­то­ри в то­зи спорт.

По­ра­ди ре­дак­ци­он­но­то прик­люч­ва­не на броя не мо­жем да съ­об­щим ре­зул­та­та от сре­ща­та. В най-ло­шия слу­чай оба­че сви­лен­г­рад­ча­ни­нът и съ­от­бор­ни­ци­те му са сред че­ти­ри­те най-сил­ни ти­ма в све­та - без­п­ре­це­ден­тен ус­пех за Бъл­га­ри­я.

Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност, ко­ито се ор­га­ни­зи­рат за пръв път и са със ста­тут на олим­пийс­ки иг­ри, се про­веж­дат от 3-ти до 18-и ок­том­в­ри в Пе­кин. В над­п­ре­ва­ра­та по спор­тен бридж пра­во на учас­тие при­до­би­ха от­бо­ри от 18 стра­ни. Бит­ки­те меж­ду тях се во­ди­ха по сис­те­ма­та все­ки сре­щу все­ки. В пър­ви­те 17 сре­щи на­ши­те за­пи­са­ха 9 по­бе­ди, 1 ра­вен и 7 за­гу­би. Жив­ко и съ­от­бор­ни­ци­те му се на­ло­жи­ха над Ар­жен­ти­на с мак­си­ма­лен брой точ­ки, Ав­с­т­ра­ли­я, Син­га­пур, Нор­ве­ги­я, Ек­ва­дор, Па­кис­тан и др. Бъл­гар­с­ки­ят от­бор по­бе­ди до­ри фа­во­ри­ти­те от Пол­ша, ко­ято е ед­на от во­де­щи­те стра­ни в спор­т­ния бридж. Бъл­га­ри­те ре­гис­т­ри­ра­ха за­гу­би сре­щу Тайланд, Фран­ци­я, САЩ и др. На­ши­те под­це­ни­ха Ин­до­не­зи­я, не из­ля­зо­ха сре­щу нея с ти­ту­ляр­ния със­тав, в кой­то е Жив­ко Си­де­ров, и за­гу­би­ха и то­зи дву­бой. В край­на смет­ка оба­че след 17-те сре­щи бъл­га­ри­те се кла­си­ра­ха на пе­то мяс­то и ос­та­на­ха сред осем­те най-доб­ри, ко­ито про­дъл­жи­ха по-на­та­тък съ­рев­но­ва­ни­ето за тит­ла­та с пре­ки ели­ми­на­ци­и. По­бе­да­та над Тайван им от­к­ри пъ­тя за фи­на­ли­те.

Са­мо пре­ди ня­кол­ко дни Жив­ко от­п­раз­ну­ва 18-ия си рож­ден ден. Учас­ти­ето му на по­лу­фи­на­ли­те е най-го­ле­ми­ят по­да­рък, кой­то е по­лу­чил за праз­ни­ка си. Ми­на­ла­та го­ди­на на­ши­ят мла­деж, уче­ник в ПГССИ "Хрис­то Бо­тев", за­ед­но със съ­от­бор­ни­ци­те си ста­на ев­ро­пейс­ки ви­це­шам­пи­он. Та­ка мом­че­та­та за­во­юва­ха пра­во­то да учас­т­ват се­га на све­тов­ни­те иг­ри.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА