06
Вт, Дек
25 Нови статии

Обсъждане изграждането на зарядни станции на електромобили в Ивайловград и Свиленград ще се проведе в понеделник и вторник в Ивайловград и Свиленград по линия на трансграничното сътрудничество България – Гърция.

Родителите, които ще ползват данъчните облекчения за деца през работодателя си, трябва до 31 декември тази година да представят пред него декларация по образец за преференцията, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. С нея те потвърждават и липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, което е едно от изискванията за ползване на намалението. Родителите на непълнолетни деца с увреждания също подават формуляр по образец, като към него прилагат и копие на валидно ТЕЛК/НЕЛК решение, включително такова, което изтича през настоящата година.

Нови, още по-високи, са данъчните облекчения за деца през 2022 година. Сумите, които могат да получат родителите, зависят от броя на децата. За едно, ненавършило пълнолетие, дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две – облекчението е 12 000 лв., а сумата за получаване до 1 200 лв., за три и повече деца – данъчната основа се намаля с 18 000 лв., а сумата за получаване съответно е до 1 800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лв., а родителят може да получи до 1 200 лева.

За да ползва данъчно облекчение за деца, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2022 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци, а именно: данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Хората без доходи или само с необлагаеми такива, каквито са обезщетенията за майчинство, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекчението. Това обаче може да направи другият родител, ако отговаря на условията, уточняват от НАП в Хасково.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. От Агенцията обръщат внимание, че едно от най-важните изисквания за прилагане на преференцията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Ето защо от НАП съветват гражданите първо да проверят онлайн в Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) данъчната си сметка за задължения и тогава да ползват данъчното облекчение.

На 16 ноември Националната агенция за приходите отбелязва Деня на Свети Матей – първият събирач на данъци. Навръх професионалния си празник от офиса на НАП в Хасково отчитат над 65 хиляди успешно обслужени клиенти от началото на годината до днес и повишено доверие в електронните услуги на администрацията. За улеснение на данъкоплатците приходната агенция предлага над 160 онлайн услуги, което я нарежда на водещо място в страната сред дигиталните институции.

В Хасково, само по време на данъчната кампания, по електронен път – с персонален идентификационен код и е–подпис, бяха подадени 81% от годишни данъчни декларации.

Резултатите, които постига НАП, се дължат на добре свършената работа, неуморния труд, високия професионализъм, постоянни усилия и стремеж за развитие на приходната агенция в името на потребителите. Партньорският подход на Агенцията спрямо бизнеса и гражданите води до положителна промяна в поведението на данъкоплатците. „Наблюдаваме ръст на доброволното деклариране и плащане на задълженията.

НАП се развива непрекъснато, повишава качеството на предлаганите услуги, като целта ни е да улесняваме гражданите и фирмите при изпълнение на задълженията им.

Постигнатите резултати са благодарение и на служителите на Агенцията, на техните положени усилия и добре свършената работа“, коментира ръководството на данъчната администрация.

България и Турция започват работа за намаляване на времето при преминаване на влаковете през граничните пунктове. Това стана ясно по време на среща между вицепремиера по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев с генералния директор на Турските държавни железници Хасан Пезюк.

В рамките на дискусията двете страни изразиха общо мнение, че от съществено значение е увеличаването на стокооборота, което ще доведе до развитие на икономиките на България и Турция.

В разговорите с турската делегация заместник-министърът на транспорта и съобщенията Красимир Папукчийски подчерта, че е необходимо приоритетно да се даде тласък на интермодалните влакове, което ще позволи рентабилност в сроковете на доставки. Той апелира за ускоряване на дейностите по проекта за трансграничното сътрудничество и транспортният коридор по направлението изток-запад.

„В момента двете железопътни администрации на България и Турция работят за увеличаване до двадесет и четири влака на денонощие, преминаващи през граничните преходи“, каза Папукчийски.

Заместник-министърът отбеляза, че новият железопътен граничен преход между България и Турция, по линията Ямбол - Лесово - турска граница ще отговори на нуждите на пазара и ще облекчи трафика през съществуващия железопътен преход Свиленград – Капъкуле. Той посочи, че българската страна работи активно по модернизирането на железопътната инфраструктура по направлението сръбска граница – София – Пловдив – турска граница.

От 22 ноември до 5 декември 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) информират, че предстои прием на заявления за подпомагане по извънредната подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2022 година.

От офиса на НАП в Хасково обясняват, че фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2020 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни, и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък, показват анализите на НАП. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП.

Декларацията за коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2022 г. трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2022 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2022 г., обръщат внимание от офиса в Хасково.

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък може да се намери на сайта на НАП www.nra.bg, на телефона на Информационния център 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.