17
Сря, Юли
29 Нови статии

Бридж
Инструменти
Шрифт

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров с на­ци­онал­ния от­бор на Бъл­га­рия се кла­си­ра на чет­вър­то мяс­то в све­та по спор­тен бридж при мла­де­жи до 21 го­ди­ни. С без­п­ре­це­дент­ния си ус­пех на­ши­те ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност в Ки­тай, ко­ито се ор­га­ни­зи­ра­ха за пръв път и са със ста­тут на олим­пийс­ки иг­ри.

Как­то "Ста­ри­ят мост" пръв пи­са в ми­на­лия си брой, Жив­ко и съ­от­бор­ни­ци­те му се кла­си­ра­ха за по­лу­фи­на­ли­те. Там съ­пер­ни­ци им бя­ха сил­ни­те бри­джьо­ри на Фран­ци­я, ко­ито впос­лед­с­т­вие ста­на­ха све­тов­ни шам­пи­они.

На­ши­те отс­тъ­пи­ха на пет­ли­те и ос­та­на­ха да иг­ра­ят за тре­то и чет­вър­то мяс­то с ки­тайци­те. На ма­са­та, на ко­ято бе сви­лен­г­рад­ча­ни­нът, ре­зул­та­тът бе от­ли­чен, но на дру­га­та точ­ки­те не бя­ха дос­та­тъч­ни за по­бе­да. Та­ка Жив­ко и мом­че­та­та от на­шия тим се на­ре­ди­ха на чет­вър­то мяс­то в све­та, ко­ето е из­к­лю­чи­те­лен ус­пех за Бъл­га­ри­я.

СМ