24
Сря, Юли
37 Нови статии

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Българска Бридж Федерация" свиква редовно Общо събрание за Сдружението, което ще се проведе на 27 ноември. от 13 ч. в Любимец, спортна зала "Марица" , бул. "Одрин.

 Над 80 деца от цялата страна са заявили участието си в 8-я младежки бридж лагер, който тази година ще се проведе в Любимец. Форумът се провежда за 8-а поредна година, като за пръв път през 2018 ще има и международно участие.

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров с на­ци­онал­ния от­бор на Бъл­га­рия се кла­си­ра на чет­вър­то мяс­то в све­та по спор­тен бридж при мла­де­жи до 21 го­ди­ни. С без­п­ре­це­дент­ния си ус­пех на­ши­те ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност в Ки­тай, ко­ито се ор­га­ни­зи­ра­ха за пръв път и са със ста­тут на олим­пийс­ки иг­ри.

Как­то "Ста­ри­ят мост" пръв пи­са в ми­на­лия си брой, Жив­ко и съ­от­бор­ни­ци­те му се кла­си­ра­ха за по­лу­фи­на­ли­те. Там съ­пер­ни­ци им бя­ха сил­ни­те бри­джьо­ри на Фран­ци­я, ко­ито впос­лед­с­т­вие ста­на­ха све­тов­ни шам­пи­они.

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров ще пред­с­та­вя Бъл­га­рия на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по спор­тен бридж за мла­де­жи до 21 го­ди­ни. На­ше­не­цът е част от на­ци­онал­ния от­бор, кой­то на ев­ро­пейс­ко­то ми­на­ла­та го­ди­на си из­во­юва кво­та­та за пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та. Със­те­за­ни­ето ще се про­ве­де от 3-ти до 18-и ок­том­в­ри в Пе­кин. Жив­ко за­ед­но с дру­ги­те че­ти­ри мом­че­та от на­шия тим за­ми­на­ва за ки­тайс­ка­та сто­ли­ца във втор­ник - 30-и сеп­тем­в­ри. За пръв път та­зи го­ди­на се про­веж­дат Све­тов­ни иг­ри на мис­лов­на­та дейност. В тях са обе­ди­не­ни све­тов­ни­те пър­вен­с­т­ва по бридж, шах, как­то и две тра­ди­ци­он­ни ки­тайс­ки иг­ри. В пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та ще учас­т­ват 18 от­бо­ра. На го­ле­мия фо­рум си­ли по­меж­ду си ще пре­ме­рят пред­с­та­ви­те­ли на Ар­жен­ти­на, Ав­с­т­ра­ли­я, Ка­на­да, Ки­тай, Ек­ва­дор, Ан­г­ли­я, Фран­ци­я, Ин­до­не­зи­я, Хо­лан­ди­я, Нор­ве­ги­я, Па­кис­тан, Пол­ша, Син­га­пур, САЩ и дру­ги.

Колю Видев, заедно със своя партньор Тодор Алексиев, спечелиха първо място в Държавно републиканско първенство по спортен бридж на двойки. Първенството се проведе в рамките на три дни от 31 март до 2 април 2017 г в гр. Пловдив. В него се включиха състезатели от цялата страна. След тридневна оспорвана игра, успешният екип заслужено се класира на първо място и взе купата на първенството.

Живко Сидеров с голям принос за безпрецедентния успех на българския отбор

Бъл­гар­с­ки­ят на­ци­она­лен от­бор по спор­тен бридж, част от кой­то е сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров, се кла­си­ра за по­лу­фи­нал на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност за мла­де­жи до 21 го­ди­ни в Ки­тай. В пряк дву­бой на чет­вър­т­фи­на­ла в съ­бо­та на­ши­те ели­ми­ни­ра­ха ти­ма на Тайван и ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та.

Ос­вен бъл­га­ри­те, над­п­ре­ва­ра­та за тит­ла­та про­дъл­жа­ват Ан­г­ли­я, Фран­ция и до­ма­ки­ни­те от Ки­тай. На по­лу­фи­на­ла в не­де­ля съ­пер­ни­ци на на­ци­она­ли­те ни бя­ха бри­джьо­ри­те на Фран­ци­я, из­к­лю­чи­тел­ни майс­то­ри в то­зи спорт.