22
Пон, Юли
41 Нови статии

Бридж
Инструменти
Шрифт

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров ще пред­с­та­вя Бъл­га­рия на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по спор­тен бридж за мла­де­жи до 21 го­ди­ни. На­ше­не­цът е част от на­ци­онал­ния от­бор, кой­то на ев­ро­пейс­ко­то ми­на­ла­та го­ди­на си из­во­юва кво­та­та за пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та. Със­те­за­ни­ето ще се про­ве­де от 3-ти до 18-и ок­том­в­ри в Пе­кин. Жив­ко за­ед­но с дру­ги­те че­ти­ри мом­че­та от на­шия тим за­ми­на­ва за ки­тайс­ка­та сто­ли­ца във втор­ник - 30-и сеп­тем­в­ри. За пръв път та­зи го­ди­на се про­веж­дат Све­тов­ни иг­ри на мис­лов­на­та дейност. В тях са обе­ди­не­ни све­тов­ни­те пър­вен­с­т­ва по бридж, шах, как­то и две тра­ди­ци­он­ни ки­тайс­ки иг­ри. В пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та ще учас­т­ват 18 от­бо­ра. На го­ле­мия фо­рум си­ли по­меж­ду си ще пре­ме­рят пред­с­та­ви­те­ли на Ар­жен­ти­на, Ав­с­т­ра­ли­я, Ка­на­да, Ки­тай, Ек­ва­дор, Ан­г­ли­я, Фран­ци­я, Ин­до­не­зи­я, Хо­лан­ди­я, Нор­ве­ги­я, Па­кис­тан, Пол­ша, Син­га­пур, САЩ и дру­ги.

Съ­рев­но­ва­ни­ето ще пре­ми­не по схе­ма­та все­ки сре­щу все­ки. След то­ва че­ти­ри­те от­бо­ра, съб­ра­ли най-мно­го точ­ки, ще иг­ра­ят на по­лу­фи­на­ли за из­лъч­ва­не на фи­на­лис­ти­те. "По­ля­ци­те ще са най-се­ри­оз­ни­те ни про­тив­ни­ци, Нор­ве­гия и Хо­лан­дия съ­що са сред сил­ни­те от­бо­ри, те­зи стра­ни са с тра­ди­ции в бри­джа - спо­де­ли 18-го­диш­ни­ят Жив­ко, кой­то е уче­ник в 12-и клас в ПГССИ "Хрис­то Бо­тев", спе­ци­ал­ност "Ико­но­мист-ме­ни­джър". - Ни­кой не оти­ва на све­тов­но пър­вен­с­т­во са­мо за­ра­ди учас­ти­ето, все­ки се на­дя­ва и се под­гот­вя се­ри­оз­но, за да спе­че­ли ме­дал, за нас ще е ус­пех, ако се кла­си­ра­ме в пър­ва­та шес­ти­ца."

Под­го­тов­ка­та на сви­лен­г­рад­ча­ни­на и съ­от­бор­ни­ци­те му, ко­ито са от Вар­на, Ста­ра За­го­ра и Хас­ко­во, се про­ве­де глав­но с ра­зиг­ра­ва­ния в Ин­тер­нет. Ня­ма­ше друг на­чин, за­що­то сме от раз­лич­ни кра­ища на Бъл­га­ри­я, ка­за на­ши­ят та­лан­т­лив със­те­за­тел. С дру­ги­те мом­че­та от бъл­гар­с­кия от­бор той се за­поз­нал пок­рай учас­ти­ята си в раз­лич­ни тур­ни­ри. Пе­ти­ма­та ни бри­джо­ри ня­мат пос­то­ян­ни пар­т­ньо­ри. На све­тов­но­то ще учас­т­ват по две двойки, ка­то във все­ки кръг ед­но от мом­че­та­та ще по­чи­ва. За пръв път сфор­ми­рах­ме от­бо­ра пре­ди ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во ми­на­ла­та го­ди­на, раз­ка­за Жив­ко. Проб­лем­но то­га­ва би­ло фи­нан­си­ра­не­то на на­шия тим, тъй ка­то бри­джът не е мно­го по­пу­ля­рен спорт у нас. Все пак се на­ме­ри­ли спон­со­ри, ко­ито по­ели раз­хо­ди­те, а фе­де­ра­ци­ята зап­ла­ти­ла фи­са за учас­ти­ето. Бла­го­да­ре­ние на то­ва сви­лен­г­рад­ча­ни­нът и съ­от­бор­ни­ци­те му ста­на­ха ев­ро­пейс­ки ви­це­шам­пи­они, ка­то бя­ха ед­на от из­не­на­ди­те на пър­вен­с­т­во­то. Доб­ро­то кла­си­ра­не им оси­гу­ри кво­та­та за све­тов­но­то. Как­то "Ста­ри­ят мост" то­га­ва пи­са, пре­ди то­ва пос­лед­но бъл­гар­с­ки със­те­за­те­ли са би­ли на ев­ро­пейс­ко за мла­де­жи през 1988 г.

То­ва ля­то пък бъл­гар­с­ки­ят тим се яви на де­ве­то ев­ро­пейс­ко за двойки, ко­ето се про­ве­де през юли в Пол­ша. Там на­ши­те се кла­си­ра­ха на 12-о мяс­то в Б-фи­нал. Не се пред­с­та­вих­ме доб­ре, иг­ра­та не ни вър­ве­ше, все пак се ис­ка и мал­ко къс­мет, ко­мен­ти­ра Жив­ко.

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът се за­па­лил по ин­те­ли­гент­на­та иг­ра пре­ди че­ти­ри го­ди­ни пок­рай ба­ща си Ве­се­лин, кой­то е слу­жи­тел в ту­каш­на­та мит­ни­ца. Един ден ме за­ве­де на тур­нир във Ве­лин­г­рад и ми ста­на мно­го ин­те­рес­но, спо­де­ля мла­де­жът. Та­ка пос­те­пен­но за­поч­на­ли да раз­цък­ват кар­ти­те вкъ­щи. След ка­то Жив­ко нап­ред­нал, за­поч­нал да учас­т­ва в тур­ни­ри за­ед­но със Си­де­ров-стар­ши. Ми­на­ла­та го­ди­на на на­ци­онал­но със­те­за­ние в Плов­див двойка­та ба­ща и син ста­на­ли пър­ви, ка­то на­диг­ра­ли до­ри бъл­гар­с­ки­те шам­пи­они в ев­ро­пейс­кия Опън тур­нир.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА