30
Чет, Май
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Престъпността сред подрастващите драстично е намаляла в сравнение с тази през 2021-ва година. Положителната статистика е по данни от отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Свиленград за 2022-ра година.

През отчетния период има заведени 11 възпитателни дела, всички са по преписки на Районната прокуратура в Хасково, Териториално отделение – Свиленград. Общият брой на малолетните и непълнолетните лица по делата е 18, от които 17 момчета и 1 момиче. За сравнение през 2021-ва година възпитателните дела са били 31, а общият брой на малолетните и непълнолетните лица във възпитателните дела е 27 (всички са момчета).

Наложените възпитателни мерки за миналата година са 13. С най-голям ефект сред подрастващите са били: предупреждение (8 деца); задължение да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението (2 деца); поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи (2 деца); забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения (1 дете). Делата са били повдигнати заради разбиване на кафемашина, дворна врата на училище, врата на тоалетна на ЖП гара, на имущество в детска градина; кражба на хранителни продукти от магазини и от автомобил; агресивно и непристойно държание между деца.

Имало е леки затруднения при разглеждане на възпитателните дела, но благодарение на съдействието на полицейски инспектори от РУ-Свиленград казусите са се решавали бързо. В доклада на МКБППМН се посочва, че децата от ромски произход продължават да преобладават като основен контингент в извършването на противообществени прояви. Причините за регистрираните нарушения могат да се обобщят като: липса на адекватен и ефективен родителски контрол, засилващо се чувство за безнаказаност, продължителна финансова нестабилност в семействата им, незачитането на авторитети и институции, погрешно формираща се ценностна система, ниска мотивация за учебна дейност, нисък праг на търпимост и толерантност помежду си в общуването им и др.

Не са регистрирани прояви и конфликти между деца от различни етнически групи и произход. Сред подрастващите няма установени такива, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи. През годината няма настанени във Възпитателни училища – интернати.

През 2022 г. представители на МКБППМН са участвали в различни съвместни проверки с РУ-Свиленград и отдел „Закрила на детето“ за присъствието на малолетни и непълнолетни лица без придружители по нощните и увеселителни заведения, както и на различни други обществени места по различни нормативи и законови разпоредби. Санкционирани са били 6 родители на непълнолетни по Закона за закрила на детето.

Впрочем, към МКБППМН – Свиленград има изграден и функционира Център по проблемите на детската личност. В него всеки ден от 15:00 до 17:00 ч. дават дежурства педагози и психолози – обществени възпитатели към комисията. Извършва се корекционно-възпитателна и превантивна дейност с малолетни и непълнолетни, провеждат се индивидуални и групови психологични консултации на деца и родители, осъществяват се тренинги, обучения и ролеви игри. Разглеждат се възпитателни дела и се осъществяват някои от налаганите възпитателни мерки. През 2022-ра са били консултирани 20 деца (6 малолетни и 14 непълнолетни) във връзка с асоциалното поведение, 25 (10 малолетни и 15 непънолетни) – за насилие между деца, 15 (5 малолетни и 10 непълнолетни) – за употреба на наркотици, 16 (7 малолетни и 9 непълнолетни) – за употреба на алкохол и 15 (5 малолетни и 10 непълнолетни) – за употреба на тютюневи изделия. Към Центъра има изградени клубове по интереси с деца, в които голяма част от обществените възпитатели са ангажирани.

Представители на МКБППМН участват в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В община Свиленград има сформирани три дълготрайни екипа за действие по механизма. Общо са били посетени над 250 адреса и семейства на деца, подлежащи на обучение.

СМ

Снимка: Илюстративна, ИНТЕРНЕТ