25
Вт, Юни
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,

съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

 

 

Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. 7.5.) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

 

Допустими кандидати:

Община Любимец и Община Ивайловград.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – развиващи дейност в областта на туризма.

Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, в случай че: проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

 

Допустими дейности:

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Допустими разходи:

Изграждането или подобрения на недвижимо имущество, свързано с туризма.

Закупуването или вземането на лизинг на ново оборудване/ обзавеждане до пазарната цена на актива.

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – до 12 % от стойността на проекта.

Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки (ако е приложимо).

 

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата на обявяване на процедурата: 30 юли 2019г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 31 декември 2019г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения.

Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата, посочен в т.8 от Условията за кандидатстване. В този случай крайният срок може да бъде удължен до 17:00 часа на 31 декември 2020г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

 

Бюджет на приема: 293 374.50 лева

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 100 000 евро.

Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

 

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

(Изм. Допълнително споразумение № РД 50–149 от 08.02.2018г.) Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.

5

Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 т.)

2

3. Проектът създава заетост за местното население.

2

4. Проектът внедрява иновативен подход/услуга/продукт.

2

5. Проектът е с доказана добавена стойност към туризма в региона.

5

6. Устойчивост на резултатите.

2

Максимален брой точки

18

За да се допусне до оценка, проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, посочени по – горе. За да се класира проектът трябва да има и минимум 8 точки на критериите за оценка.

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, подадени проектни предложения, получили по-малко от 8 точки по критериите за оценка.

Съгласно Решение №20 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост за местното население”. Условието се прилага само в случаите когато, общия размер на безвъзмездна финансова помощ, одобрена за финансиране на подадени проектни предложения, надвишава общия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

 

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg.

 

IX. Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).