29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

Сдружение "Българска Асоциация за хора с онкологични и други заболявания "Живот"" – Хасково, изпълнява Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа” по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По Проекта бяха организирани няколко събития, на които участниците се обединиха около конкретни препоръки, които да бъдат представени на институциите, ангажирани с проблема на онкологично болните и техните близки в България. В предходна публикация представихме една част от тях. В настоящия материал представяме останалите препоръки на участниците в проекта – представители на граждански организации, които работят в полза на онкологичноболни и техните близки.

Участието на хората, с онкологични заболявания и техните близки при формирането на конкретни здравни политики би било предпоставка за подобряване на здравните резултати, повишаване на качеството на живот и предоставянето на по-подходящи и рентабилни услуги. Ако пациентите се считат за равностойни партньори в правенето на политика за онкологичноболните, те активно ще участват във формулирането на  техните собствени здравни политики. Затова политиците и експертите, които са отговрни за формирането на политики за онкологичноболни хора трябва да имат положително отношение към участието на пациентите и да смятат тази концепция за специална привилегия за себе си и за пациентите. Препоръчва се планиране и предоставяне на здравно обслужване, ориентирано към пациента, въз основа на мнения, нужди и предпочитания на пациентите. Пациентите и пациентските организации са ключови за успеха на реформата в здравеопазването и затова трябва да бъдат ангажирани в процесите на предлагане, обсъждане и прилагане на мерки за справяне с проблемите в здравеопазването.

За постигане на ефективно участие на хората, с онкологични заболявания в процесите на правене на политики е необходимо осигуряване на по-добра информираност и ресурси за пациентите, за да бъдат ефективни партньори при формулиране на политики относно необходимата им терапия и грижи.

За да бъде чути хората, с онкологични заболявания от институциите, които формират политиките, касаещи техния живот е необходимо: 

  • Насърчаване на овластяването на онкоболните и техните организации. Пациентите трябва официално да бъдат включени в националните здравни проекти и здравни политики. С участието на онкоболните в изготвянето на политиката, е по-вероятно тя да отговори на техните жизнени потребности. 
  • Да се гарантира, че повече пари ще бъдат предвидени за здравеопазване в националните политики и програми и че са налице достатъчно средства за организациите на онкоболните, така че техните членове да имат право на глас, когато се вземат решения, касаещи тяхното здраве.  
  • Институционално съдействие датата 4 февруари - „Световен ден за борба с онкологичните заболявания” да се превърне в ден, в който онкопациентите, техните семейства и организации да повишат значимостта на здравния проблем, за които те се интересуват най-много.
  • Онкоболните трябва да вземат по-голямо участие в здравната политика. След като пациентът е диагностициран, той развива нова перспектива за живота и безценни познания за това как да менажира и контролира своето заболяване.

Посредством целия си опит, проблеми и предизвикателства при лечението си, всеки пациент формира своя собствена уникална перспектива за развитието на здравните грижи. Тази информирана гледна точка на пациента ще подобри здравната политика и ще гарантира, че прилаганото лечение е насочено изцяло към него.

И на края – но не последно - лозунгът на Европейската коалиция на пациентите от рак е: “Нищо, което засяга нас, да не става без нас”. Членовете на организацията са убедени, че пациентите трябва на всеки етап да участват в правенето на политики за онкологично болните в Европа.

В коалицията има 300 групи в 41 страни. Всички видове ракови заболявания са представени. Работата на тази и други европейски организации са посветени на идеята пациентите да бъдат приети за много важни партньори от Европейската комисия.