30
Чет, Май
17 Нови статии

Тенис
Инструменти
Шрифт

Сви­лен­г­рад­с­ки­ят те­ни­сист Ма­нол Ми­хайлов из­не­над­ва­що пре­ми­на в те­нис-клуб Хас­ко­во. То­ва съ­об­щи пре­зи­ден­т­ка­та на ту­каш­ния клуб Кра­си­ми­ра Цин­го­ва. Са­ма­та тя не е би­ла за­поз­на­та с на­ме­ре­ни­ята на спор­тистa. На­тък­на­ла се на фак­та, ко­га­то из­п­ра­ти­ла до­ку­мен­ти­те на сво­ите със­те­за­те­ли в Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по те­нис /БФТ/, за да бъ­дат кар­то­те­ки­ра­ни за след­ва­ща­та го­ди­на. То­га­ва от БФТ й се оба­ди­ли и й ка­за­ли, че Ма­нол Ми­хайлов ве­че е за­пи­сан и през 2009 г. ще се със­те­за­ва за клу­ба по те­нис в об­лас­т­ния цен­тър.

Не мо­га да си обяс­ня как­ва е при­чи­на­та и за­що ро­ди­те­ли­те на Ма­нол са ре­ши­ли да го кар­то­те­ки­рат в Хас­ко­во, за­яви Кра­си­ми­ра Цин­го­ва. Тук той има­ше всич­ки не­об­хо­ди­ми ус­ло­вия за под­го­тов­ка, до­ри пол­з­ва­ше из­вес­т­ни пре­дим­с­т­ва пред ос­та­на­ли­те ни със­те­за­те­ли, до­пъл­ни пре­зи­ден­т­ка­та на ту­каш­ния клуб по те­нис. По вре­ме на тре­ни­ров­ки­те си на кор­то­ве­те край Ма­ри­ца Ма­нол не е бил так­су­ван за пол­з­ва­не­то на ба­за­та. Той е пла­щал един­с­т­ве­но на своя треньор. Спо­ред пра­ви­ла­та в но­вия му клуб оба­че, за все­ки час, пре­ка­ран на кор­то­ве­те в Хас­ко­во, мом­че­то ще тряб­ва да вна­ся су­ма, ко­ято ни­как не е сим­во­лич­на.

В ан­ке­та­та на вес­т­ник "Ста­ри­ят мост" за "Спор­тист N 1 на Сви­лен­г­рад" Ма­нол Ми­хайлов се кла­си­ра на 9-о мяс­то, ка­то съб­ра ра­вен брой точ­ки - 50, с шах­ма­тис­т­ка­та Ева Ми­ле­ва. През със­те­за­тел­на­та 2008 г. той е спе­че­лил 11 тит­ли от прес­тиж­ни дър­жав­ни тур­ни­ри. Ма­нол бе сред се­дем­те най-доб­ри спор­тис­ти, ко­ито бя­ха наг­ра­де­ни от го­ле­мия наш гим­нас­тик Йор­дан Йов­чев на ко­лед­ния бал, ор­га­ни­зи­ран от об­щи­на­та.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА