22
Чет, Фев
29 Нови статии

Тенис
Инструменти
Шрифт

    Че­ти­ри­ма­та сви­лен­г­рад­с­ки те­ни­сис­ти, ко­ито се вклю­чи­ха в про­ве­лия се в Сви­лен­г­рад меж­ду­на­ро­ден тур­нир "BBB Cup", от­пад­на­ха ра­но от над­п­ре­ва­ра­та. Не­дял­ко Апос­то­лов, Ма­нол Ми­хайлов и Мо­ни­ка Ни­ко­ло­ва се със­те­за­ва­ха в ква­ли­фи­ка­ци­ите, но не влязоха в ос­нов­на­та схе­ма. Еле­на Де­ли­бо­зо­ва пък бе с уайлд карт в ос­нов­на­та схе­ма, но също бе елиминирана.

120 те­ни­сис­ти от 16 стра­ни пре­ме­ри­ха си­ли на меж­ду­на­род­ния тур­нир по те­нис "BBB Cup", кой­то се про­ве­де в Сви­лен­г­рад. На кор­то­ве­те край Ма­ри­ца дойдо­ха пред­с­та­ви­те­ли на Сло­ве­ни­я, Пол­ша, Сър­би­я, Пор­ту­га­ли­я, Ита­ли­я, Ки­пър, Нор­ве­гия и др. Сред учас­т­ни­ци­те бе Са­ра Бо­ев­с­ка, дъ­ще­ря на олим­пийс­кия шам­пи­он по вди­га­не на те­жес­ти Гъ­лъ­бин Бо­ев­с­ки, ко­ято от­пад­на на ос­ми­на­фи­на­ли­те. Пос­лед­ни­те дву­бои на двой­ки се иг­ра­ха в съ­бо­та след обяд, а на син­гъл - в не­де­ля. По­ра­ди ре­дак­ци­он­но­то прик­люч­ва­не на броя не мо­жем да съ­об­щим ре­зул­та­ти­те от тях.

СМ