23
Вт, Юли
36 Нови статии

Шахмат
Инструменти
Шрифт

Сви­лен­г­рад­с­ки­те мла­ди шах­ма­тис­ти оку­пи­ра­ха пър­ви­те мес­та на меж­ду­об­лас­т­но­то пър­вен­с­т­во, про­ве­ло се ми­на­ла­та сед­ми­ца в Ста­ро­за­гор­с­ки­те ми­не­рал­ни ба­ни. В съ­рев­но­ва­ни­ето, ос­вен на­ши­те пред­с­та­ви­те­ли, учас­т­ва­ха и със­те­за­те­ли от Си­ме­онов­г­рад, Рад­не­во, Ста­ра За­го­ра, Ка­зан­лък, Чир­пан и Ди­мит­ров­г­рад. Над­п­ре­ва­ра­та се про­ве­де в от­дел­ни тур­ни­ри по кла­си­чес­ки и ус­ко­рен шах и блиц.

На­ши­ят Са­шо Ан­д­ре­ев ста­на пър­ве­нец в три­те дис­цип­ли­ни при 14-го­диш­ни­те. По вре­ме на пър­вен­с­т­во­то той изиг­ра об­що 36 пар­ти­и, ка­то са­мо ед­на от тях за­вър­ши ре­ми и се на­ло­жи над всич­ки­те си ос­та­на­ли съ­пер­ни­ци. 7-го­диш­ни­ят Та­мер Ис­ма­ил, кой­то е от Мом­чил­г­рад, но се със­те­за­ва за на­шия клуб, съ­що се кла­си­ра на пър­ви­те мес­та и в три­те ка­те­го­рии при мом­че­та­та до 10 го­ди­ни. Ева Ми­ле­ва ста­на пър­ва на кла­си­чес­ки и на ус­ко­рен шах. В над­п­ре­ва­ра­та на блиц тя се на­ре­ди вто­ра, ка­то има­ше ра­вен брой точ­ки с пър­ва­та със­те­за­тел­ка, но бе кла­си­ра­на след нея по до­пъл­ни­тел­ни по­ка­за­те­ли.

В съ­бо­та и не­де­ля Са­шо и Ева се вклю­чи­ха в меж­ду­об­лас­т­ни­те пър­вен­с­т­ва при мъ­же­те и же­ни­те. По­ра­ди ре­дак­ци­он­но­то прик­люч­ва­не на броя не мо­жем да съ­об­щим ре­зул­та­ти­те от тях.

СМ