22
Сря, Май
21 Нови статии

Шахмат
Инструменти
Шрифт

Свиленградският клуб с трима състезатели на първенството

    Пре­зи­ден­тът на сви­лен­г­рад­с­кия клуб по шах­мат Три­фон То­до­ров е из­б­ран за во­дач на на­ци­онал­ния дет­с­ки от­бор за ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во по шах­мат. Го­ля­ма­та от­го­вор­ност е гла­су­ва­на на на­ше­не­ца на за­се­да­ние на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по шах­мат /БФШ/.

До­се­га То­до­ров на два пъ­ти е бил по­мощ­ник-треньор на дет­с­кия ни от­бор на раз­лич­ни тур­ни­ри. За пръв път оба­че ме из­би­рат за во­дач на на­ша­та де­ле­га­ция, и то за ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во, ко­ето е най-сил­но­то със­те­за­ние през го­ди­на­та, бла­го­да­рен съм за ока­за­но­то ми до­ве­ри­е, ка­за пре­зи­ден­тът на сви­лен­г­рад­с­ки­те шах­ма­тис­ти. На 24-ти юли той ще при­със­т­ва на съ­би­ра­не на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на БФШ в Раз­г­рад, къ­де­то ще му бъ­де нап­ра­вен ин­с­т­рук­таж за ев­ро­пейс­ко­то.Съ­рев­но­ва­ни­ето меж­ду пред­с­та­ви­те­ли­те на ев­ро­пейс­ки­те стра­ни ще се про­ве­де в град Хер­цег Но­ви в Чер­на го­ра от 14-и до 29-и сеп­тем­в­ри. В не­го ще се вклю­чат 25 мла­ди със­те­за­те­ли от Бъл­га­ри­я. Сред тях са и три­ма пред­с­та­ви­те­ли на сви­лен­г­рад­с­кия клуб - Са­шо Ан­д­ре­ев, Ева Ми­ле­ва и Та­мер Ис­ма­ил. Те зас­лу­жи­ха да се явят на ев­ро­пейс­ко­то бла­го­да­ре­ние на доб­ро­то си пред­с­та­вя­не на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во, ко­ето се про­ве­де през ап­рил в Смо­лян. В бъл­гар­с­ка­та де­ле­га­ция ще има и три­ма треньо­ри. Еди­ни­ят от тях - грос­майс­тор Пе­тър Ве­ли­ков, ще се за­ни­ма­ва са­мо с три­те го­ле­ми на­деж­ди на бъл­гар­с­кия шах­мат - на­ши­ят Са­шо Ан­д­ре­ев, Кип­ри­ян Бер­ба­тов от Бла­го­ев­г­рад и Са­шо Мо­нев от Си­лис­т­ра. На пър­вен­с­т­во­то сви­лен­г­рад­чан­че­та­та ще се вклю­чат в над­п­ре­ва­ри­те как­то по кла­си­чес­ки шах, та­ка и по ус­ко­рен шах и блиц.Са­шо Ан­д­ре­ев ве­че за­поч­на под­го­тов­ка­та си за ев­ро­пейс­ко­то, ка­то се яви на меж­ду­на­ро­ден тур­нир в Чер­на го­ра за юно­ши до 16 го­ди­ни. 14-го­диш­ни­ят ни шах­ма­тист се пред­с­та­ви мно­го доб­ре, кла­си­ра се на вто­ро мяс­то, ка­то отс­тъ­пи са­мо на пред­с­та­ви­те­ля на Хър­ва­тия Лю­би­ца Сър­биш, кой­то е с две го­ди­ни по-го­лям от не­го. Мал­ки­ят ни та­лант нат­ру­па ак­тив от 7 точ­ки от 9 въз­мож­ни. Той за­гу­би са­мо ед­на от пар­ти­ите, за­пи­са 2 ре­ми­та и 5 по­бе­ди.