14
Пет, Юни
30 Нови статии

Шахмат
Инструменти
Шрифт

32 купи, 53 златни, 17 сребърни и 8 бронзови медала са спечелили свиленградските шахматисти

През нас­то­яща­та го­ди­на цел­та ни е мъж­ки­ят от­бор да вле­зе в А гру­па. То­ва за­яви пре­зи­ден­тът на ту­каш­ния клуб по шах­мат Три­фон То­до­ров. В мо­мен­та се пре­го­ва­ря с че­ти­ри­ма мно­го доб­ри бъл­гар­с­ки със­те­за­те­ли в древ­на­та иг­ра. То­ва са Ва­лен­тин Йо­тов от Пле­вен, Ка­лин Ка­ра­ке­ха­йов, 19-го­диш­ни­ят Ма­ри­ян Бойчев от Ру­се, кой­то е све­то­вен ви­це­шам­пи­он до 16 г., и Лю­бо Къ­тов от Ве­ли­ко Тър­но­во. Мъж­ки­ят ни от­бор ще бъ­де до­пъл­нен от сви­лен­г­рад­ча­ни­те Са­шо Ан­д­ре­ев, Ва­лен­тин Гю­дже­нов и Ан­гел По­лих­ро­нов. Смя­там, че в то­зи със­тав има­ме го­ле­ми шан­со­ве да вле­зем в А гру­па, ка­за Три­фон То­до­ров. Окон­ча­тел­ни­ят спи­сък със със­те­за­те­ли­те в мъж­кия ни тим ще ста­не из­вес­тен до края на фев­ру­ари, ко­га­то прик­люч­ват тран­с­фе­ри­те.

32 ку­пи, 53 злат­ни, 17 сре­бър­ни и 8 брон­зо­ви ме­да­ла са спе­че­ли­ли сви­лен­г­рад­с­ки­те шах­ма­тис­ти през че­ти­ри­те го­ди­ни от­как­то съ­щес­т­ву­ва клу­бът. То­ва ста­на яс­но на от­чет­но-из­бор­но съб­ра­ни­е, ко­ето се про­ве­де ми­на­ла­та сед­ми­ца в рес­то­рант "Ма­ри­ца". Най-спо­луч­ли­ва го­ди­на в спор­т­ния ка­лен­дар на клу­ба бе­ше из­ми­на­ла­та 2008 г., за­що­то де­ца­та ус­пя­ха да за­во­юват 2 ре­пуб­ли­кан­с­ки и 1 ви­це­ре­пуб­ли­кан­с­ка тит­ла по кла­си­чес­ки шах, ка­за Три­фон То­до­ров. С те­зи ус­пе­хи Са­шо Ан­д­ре­ев, Ева Ми­ле­ва и Та­мер Ис­ма­ил по­лу­чи­ха пра­во­то да учас­т­ват на ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во, до­пъл­ни той.
На съб­ра­ни­ето Три­фон То­до­ров бе пре­из­б­ран за пре­зи­дент на шах­мат­ния клуб. За не­го да­до­ха гла­са си всич­ки при­със­т­ва­щи в за­ла­та. За чле­но­ве на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет бя­ха из­б­ра­ни Пен­чо Сто­янов, Три­фон Пет­ров, Ге­ор­ги Ста­нев, Ан­гел По­лих­ро­нов и Три­фон То­до­ров.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА