Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Промяна на Наредба № 9 за упражняване на правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала ще разискват местните парламентаристи на предстоящото си заседание в четвъртък.

Изменението се налага, тъй като наредбата и Законът за лечебните заведения влизат в противоречие. Според закона индивидуалните практики на лекарите са обвързани с юридическа форма /едноличен търговец или търговско дружество/. В същото време в общинската наредба има забрани, според една от които управители на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД и „Медицински център I“ не могат да бъдат лица, извършващи търговски сделки или регистрирани като еднолични търговци. Това прави почти невъзможен изборът на управители на посочените лечебни заведения, а както е известно в момента медицинският център е с временен ръководител и трябва да се проведе конкурс. Затова кметът Георги Манолов предлага да се измени наредбата, като в чл. 31 се създаде нова ал. 4, според която забраните не се прилагат по отношение на избор на управител на лечебни заведения за извънболнична помощ – медицински центрове.

СМ