29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград започва прием на заявления на кандидат - потребители по Операция BG05SFPR003 – 1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Допустими са следните целеви групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават „Топъл обяд”, попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което минават проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – Свиленград.

Документите за кандидатстване се предоставят на хартия и приемат всеки работен ден на гише „Деловодство“ в „Център за административно обслужване на граждани“ на Община Свиленград до 27 януари 2023 г., включително.