20
Съб, Юли
37 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В едномесечен срок собствениците на имоти трябва да ги означат

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър се открива производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на свиленградските села Варник, Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Костур, Левка, Лисово, Маточина, Мезек, Михалич, Младиново, Момково, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сива река, Сладун, Студена, Чернодъб и Щит.

Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е възложено на „Консултантска агенция Модекс“ – ЕООД.

Графикът за извършване на дейностите ще бъде обявен в Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково, Община Свиленград и съответните кметства.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

СМ