Икономика
Инструменти
Шрифт

Система за интелигентно сметосъбиране и претегляне на отпадъците започва да действа на територията на община Свиленград по демонстрационния новаторски проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци".

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Договор №BG16M1OP002-2.009-0076. Община Свиленград въвежда системата за претегляне на генерирания битов отпадък в определени пилотни райони в града: ул. ”6-и септември”, ул. ”Христо Шишманов”, ул. ”Иван Вазов”, ул. ”Стефан Стамболов”, ул. ”Тодор Каблешков”, ул. „Алеко Константинов, ул. „Максим Горки”, ул. „Гео Милев”, ул. „Самарско знаме”, ул. ”Александър Стамболийски” №14, екокътовете на бул.”България” №130 и бул.”България” №132. Включени са и селата Капитан Андреево и Генералово.

На индивидуалните кофи и контейнерите са монтирани 500 броя транспондери за идентифициране на съдовете и 40 броя ултразвукови сензори за измерване на обема в тях. Поставят се само на съдовете за битов отпадък, защото ТБО се заплаща за този вид отпадък, а не за разделно събраните отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло, зелени отпадъци и др. За да се отчете реално количеството изхвърлени отпадъци от домакинство, освен че съдовете трябва да могат да се идентифицират, трябва и да се заключват, за да са сигурни гражданите, че претегленият отпадък е само от съответния адрес. За тази цел са предвидени гравитационни заключваеми ключалки, като на всички домакинства са раздадени ключове за ползването им.

Сметосъбиращите машини се оборудват с кантари, които измерват теглото на вдигнатите кофи и контейнери преди и след изпразването им в камиона, бордови компютри със софтуер и принтер. Информацията от сензорите ще се изпраща в софтуерна платформа и на информационен портал за граждани, където ще се съхранява и анализира. Тази система позволява да се идентифицират контейнерите, които са пълни над определен процент от обема им. Част от информацията ще е достъпна за потребителите (в т.ч и чрез мобилно приложение) с цел проследяване на количествата отпадъци, образувани от тях, и ползваните услуги по сметосъбиране.

Информационната платформа е достъпна на сайта на община Свиленград в раздел Екология - секция Система за интелигентно сметосъбиране – https://www.svilengrad.bg/bg/ekologiya Достъпът до нея е през интернет браузер чрез клиентски акаунти, които допълнително ще бъдат раздадени на гражданите.

Целта е да се стимулира разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки и община Свиленград да се подготви за въвеждането на принципа PAYT (pay-as-you-throw – плащаш, колкото изхвърляш). Чрез този принцип се променя схемата за заплащане на услугите за отпадъци – от заплащане базирано на данъчната оценка на имота (конкретно за България) към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

Настоящият проект има за цел да демонстрира приложимостта на територията на община Свиленград на добрите практики, реализирани в редица европейски общини, по предотвратяване образуването на отпадъци вследствие от прилагането на икономическия инструмент „заплащане на такса битови отпадъци спрямо количеството им“ (PAYT).

Тел. за контакти:0379/74310 и 0379/74359