18
Чет, Апр
26 Нови статии

Шахмат
Инструменти
Шрифт

15-го­диш­ни­ят Са­шо Ан­д­ре­ев ста­на ви­це­шам­пи­он на кла­си­чес­ки шах на дър­жав­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во за юно­ши до 20 го­ди­ни, про­ве­ло се в Со­фи­я. Та­лан­т­ли­ви­ят ни със­те­за­тел пос­тиг­на ра­вен брой точ­ки - 7,5 от 9 въз­мож­ни, с кла­си­ра­лия се на пър­во мяс­то шах­ма­тист. На­ше­то мом­че бе на­ре­де­но на вто­ро мяс­то са­мо за­ра­ди по-ни­сък до­пъл­ни­те­лен по­ка­за­тел. Та­ка мал­ко не дос­тиг­на на Саш­ко да ста­не шам­пи­он в по-гор­на­та въз­рас­то­ва гру­па.

Ос­вен на кла­си­чес­ки шах, сви­лен­г­рад­чан­че­то ста­на ви­це­шам­пи­он и в над­п­ре­ва­ра­та на ус­ко­рен, къ­де­то за­пи­са 5 по­бе­ди и 2 ре­ми­та. Са­шо взе и брон­зов ме­дал в съ­рев­но­ва­ни­ето на блиц, къ­де­то в ед­на от пар­ти­ите се на­ло­жи над ми­на­ло­го­диш­ния шам­пи­он до 20 го­ди­ни Ивай­ло Ен­чев от клуб "Аб­ри­тус" в Раз­г­рад. За сво­ето ра­зиг­ра­ва­не на фи­гу­ри­те на­шен­че­то по­лу­чи поз­д­рав­ле­ния от съ­ди­ите и пуб­ли­ка­та. Мо­га да ка­жа, че съм до­во­лен от пред­с­та­вя­не­то си, нап­ра­вих ня­кои доб­ри иг­ри по вре­ме на пър­вен­с­т­во­то, спо­де­ли Саш­ко.

В мо­мен­та та­лан­т­ли­ви­ят ни шах­ма­тист се под­гот­вя за дър­жав­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во от 8 до 18 го­ди­ни. То ще за­поч­не на 28 март в Слън­чев бряг. Там сви­лен­г­рад­чан­че­то ще се вклю­чи в съ­рев­но­ва­ни­ето в не­го­ва­та въз­рас­то­ва гру­па - до 16 г. Ако ста­не шам­пи­он, Са­шо ще по­лу­чи пра­во­то да пред­с­та­вя Бъл­га­рия на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во, ко­ето ще се про­ве­де в Ан­та­лия в края на сеп­тем­в­ри. Ос­вен от не­го, в Слън­чев бряг ту­каш­ни­ят клуб ще бъ­де пред­с­та­вен от още 7 мом­че­та и три мо­ми­че­та.

Във фо­ру­ма на един шах­ма­тен сайт по те­ма­та за пред­с­то­ящо­то пър­вен­с­т­во до 16 г. лю­би­тел на древ­на­та иг­ра пи­ше "То­ва се очак­ва да е най-бе­зин­те­рес­на­та гру­па, за­що­то в нея иг­рае тер­ми­на­то­рът Са­шо Ан­д­ре­ев. Пред­вид изос­та­ва­не­то на ос­нов­ни­те му кон­ку­рен­ти Ва­сил Кръс­тев, Ве­ли­зар Соф­ро­нов и Ге­ор­ги Кир­ков, по­бе­да­та на Са­шо ми се виж­да в кър­па вър­за­на."

Пре­зи­ден­тът на ту­каш­ния клуб Три­фон То­до­ров пък е по­ка­нен от БФШ да бъ­де во­дач на бъл­гар­с­кия от­бор за ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во, ко­ето ще се про­ве­де в края на ав­густ в Сан Джор­джо, Ита­ли­я.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА