25
Вт, Юни
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Разнородни инвестиции ще бъдат осъществени на територията на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”. Четири проектни предложения, подадени за финансиране по стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, са одобрени за изпълнение от Държавен фонд „Земеделие” през последните два месеца.

С подписването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в средата на месец юни, „Тейлър Лаб” ЕООД, стартира изпълнението на проект „Разширяване на възможностите за собствено производство и закупуване на фотографско оборудване за нуждите на рекламно и фотографско студио”. Проектното предложение е на стойност 175 873 лева, от които финансовата помощ е одобрена в размер на 123 111 лева.

Комбиниран багер товарач на стойност 162 200 лева, предстои да закупи „Стражел” ООД с одобреното за финансиране проектното предложение. Размера на безвъзмездната финансова помощ за осъществяване на инвестицията е 81 100 лева. Предстои да бъде подписан административен договор между кандидата, МИГ и ДФ „Земеделие”.

И двете проектни предложения са одобрени за финансиране по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

„Обновяване на гробищен парк Любимец”, е проектното предложение на Община Любимец, одобрено за финансиране по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Основните планирани дейности по проекта са: реконструкция на съществуващата и изграждане на нова алейна мрежа, съобразена с функционалното разпределение на гробните места; реконструкция на съществуващото осветление и изграждане на ново енергоспестяващо вътрешно алейно осветление. Проекта е на стойност 391 160 лева, а срокът за изпълнение на проектните дейности – 30 юни 2025г.

Одобрено за финансиране и изпълнение е и едно проектно предложение по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Това е проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми”, с кандидат „Бета М” ООД. Проектното предложение е на стойност 99 000 лева, от които размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 49 500 лева. Основната инвестиция по проекта е закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми.

По стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, са одобрени за финансиране 25 проектни предложения с инвестиции в размер на общо – 3 737 891 лева, от които размера на финансовото подпомагане е 2 683 575 лева. Реално изплатената безвъзмездната финансова помощ на бенефициенти по стратегията, към началото на месец август е в размер на 1 313 789 лева.