23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Обновяване на сградния фонд на читалищата в три населени места на община Свиленград - селата Щит, Сладун и Младиново, и създаване на местни центрове за изкуство се извършва по проект „Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята”, Договор № BG06RDNP001-19.286-0002-C01, финансиран по Програма за развитие на селските райони, процедура BG06RDNP001-19.286 - МИГ „Свиленград Ареал”, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура".

Строително-ремонтните работи приключиха в читалищата в селата Щит и Сладун. В НЧ „Христо Ботев-1927” в с. Щит се извършиха вътрешни ремонтни дейности на помещенията, подмяна на дограма и закупуване на необходимото оборудване и обзавеждане. В НЧ „Изгрев-1928„ - с. Сладун бяха извършени дейности по подмяна на фасадната дограма.

В НЧ „Христо Паскалев-1931” в село Младиново все още продължават строително-ремонтните работи. Предвидено е цялостно саниране на сградата, подмяна на дограма и ремонт на покрив, както и вътрешен ремонт на част от залите и изграждане на санитарен възел.

С подобряване на материално-техническата база в читалищата на трите села от Сакарския край ще се създадат центрове за изкуство за обогатяване на дейностите по съхранение и представяне на автентичния фолклор и традиции на местното население.