30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Министерството на околната среда и водите огласи проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „ Източни Родопи“.

В нея влизат и землищата на свиленградските села Мезек и Сива река. В община Любимец защитената зона обхваща землищата на Вълче поле, Дъбовец и Малко градище.

Територията на защитената зона е характерна с установените над 2000 вида висши растения, сред които и силно застрашени от изчезване видове. Областта е изключително богата и по отношение на видовете птици. Това е едно от местата в Европа с най-голямо разнообразие на грабливи птици. Заради богатата флора и фауна Източните Родопи има статут на биологично важно място с европейска значимост.

С подписването на заповедта на екоминистерството влизат в сила забрани за някои дейности. В границите на зоната се препоръчват мерки за запазване на старите гори, опазване от пожари , забраняват се инвестиции, които могат да окажат отрицателно въздействие върху природата.

Съгласно законодателството проектът на заповедта е предоставен за обществено обсъждане.