23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се обяви категорично против ценовото предложение на „ВиК“ – Хасково, за драстично поскъпване на питейната вода в обслужвания регион.

„В случай, че регулаторният орган одобри предложената комплексна цена на ВиК услугата, „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково, ще започне да предоставя най-скъпата услуга в страната“, подчерта общественият защитник.

Диана Ковачева припомни, че качеството на доставяната вода в региона е крайно незадоволително. „В гр. Хасково три години водата не беше годна за питейно-битова употреба, поради завишени нива на алфа активност. Предоставяната вода в Свиленград и в Симеоновград е със завишено съдържание на манган“, изтъкна омбудсманът.

От доклад на регулатора става ясно, че е предвидено значително увеличение на цената на услугата „доставяне вода на потребителите“.

За битовите клиенти, които до момента заплащат цена за тази услуга от системата „Гравитачно“, предложеното увеличение е около 343 %  (от 0,54 лв. на 2,390 лв. без ДДС). Комплексната цена на ВиК услугата за тях нараства с около 170 % (от 1,08 лв. на 2,921 лв. без ДДС). За потребителите в региона, които до момента заплащат цена на водоснабдителната услуга от водоснабдителна система „Помпена“, увеличението е около 22 % (от 1,96 лв. на 2,390 лв. без ДДС). Комплексната цена на ВиК услугата за тях нараства с около 17 % (от 2,50 лв. на 2,921 лв. без ДДС).

Буди тревога и фактът, че в бизнес плана на „ВиК“ – Хасково, е заложено, че през 2021 г. дружеството няма да постигне няколко от определените от регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които са и показателите „Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване“ и „Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване“. Омбудсманът подчерта, че в доклада на регулатора отново липсва информация да са проведени задължителните консултации с потребителите, най-вече в населените места, в които до момента водата се заплаща на цена за „гравитачна услуга“, както и населените места с лошо качество на услугата. „КЕВР пристъпва към приемане на бизнес плана и ценовото предложение на ВиК Хасково, почти в края на регулаторния период 2017-2021 г. Логично възникват въпроси относно изпълнението на заложените инвестиции и показатели за качество, както и до каква степен цените на ВиК услугите са икономически обосновани“, коментира Диана Ковачева.

В заключение омбудсманът заяви, че в изпълнение на принципите, от които следва да се ръководи регулаторът - защита на интересите на потребителите;  икономическа обоснованост на цените на В и К услугите; отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение, КЕВР не следва да одобрява бизнес плана и ценовото предложение на „ВиК“ - Хасково.