03
Нед, Мар
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата въведе Община Свиленград. Това е част от реализация на ангажимента, който местната власт има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Опасните отпадъци, генерирани от домакинствата, могат да се предават безвъзмездно на площадката, намираща се на ул. „Акад. Желязков“ № 5 (складовете на бившия Кореком в кв. „Изгрев“). Тe се разпознават по символите за опасност, изобразени на опаковките. Към тях се причисляват: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащо живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати/ битова химия; фотографски материали; киселини/ основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредителите.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. ОбА-Свиленград призовава гражданите да се присъединят в кампанията за предаването им на указаното за това място.

СМ