17
Вт, Май
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Най-големият кредит на общината е емисията на ценни книжа в размер на 5 499 794 лв., с които се финансира ремонтът на водопроводната мрежа и рехабилитацията на улиците в централната част на града. Периодът на погасяване на този заем е 10 години - от 2010 до 2020 г., а размерът му към 1 януари т. г. възлиза на 6 833 025 лв. През тази година ще се извърши плащане от 610 219 лв. по главницата, както и 352 949 лв. лихви. Общината има и 253 200 лв. безлихвен заем от ПУДООС, който ще бъде погасен поравно през тази и следващата година. Финансовият лизинг в размер на 282 000 лв. за доставка на специализирана машина за извозване на битови отпадъци в момента възлиза на 180 258 лв. Периодът му на погасяване е 5 години и през 2012 г. трябва да се внесат 30 942 лв. по главницата и 15 129 лв. лихви. Остатъкът от дългосрочния заем от Фонд ФЛАГ за реализацията на проект „По-добри услуги, по-доволни граждани“ е 272 155 лв. Този кредит ще бъде погасен през тази година, след като парите бъдат преведени в местната хазна от Оперативна програма „Административен капацитет“. Общината има намерение през 2012 г. да вземе заем от Фонд ФЛАГ в размер на 2 595 000 лв. за реализацията на 4 проекта.

СМ