22
Пон, Юли
41 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Всички предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на миналата година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физически лица и са удържали авансов данък върху тези суми, подават декларация за дължими авансови данъци. Срокът за тази декларация е 31 януари 2023 г., като тя се подава от платците на доходите само по електронен път през Портала за електронни услуги на НАП.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2022 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др.), както и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, и др.

Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор), на интернет страницата на агенцията или в офиса на приходната администрация.