23
Вт, Юли
36 Нови статии

Кикбокс
Инструменти
Шрифт

С три сре­бър­ни и ед­но брон­зо­во от­ли­чие се за­вър­на­ха кик­бок­сьо­ри­те от сви­лен­г­рад­с­кия клуб "Тан­г­ра" от про­ве­ло­то се в Ста­ра За­го­ра ре­пуб­ли­кан­с­ко пър­вен­с­т­во в стил лоу кик.

Спор­тист N 1 на Сви­лен­г­рад за 2008 г. от ан­ке­та­та на "Ста­ри­ят мост" Про­дан Йов­чев ста­на ви­це­шам­пи­он в ка­те­го­ри­ята до 60 кг при мъ­же­те. Ка­чих го в по-го­ра­на­та въз­рас­то­ва гру­па, за да не си пре­чат при мла­де­жи­те с дру­гия наш със­те­за­тел Иво Ата­на­сов, как­то и за да има­ме шанс за по­ве­че ме­да­ли, ка­за треньо­рът Ди­ми­тър Ди­мит­ров. Съ­що­то кла­си­ра­не пос­тиг­на и Иво Ата­на­сов в ка­те­го­ри­ята до 60 кг. До­се­га той не се е със­те­за­вал в стил лоу кик, а пър­ви­я си мач спе­че­ли с но­ка­ут.

Де­бю­тан­тът Ра­дос­тин Гро­зев ста­на ви­це­шам­пи­он при мла­де­жи до 75 кг. Дру­ги­ят сви­лен­г­рад­ча­нин - Ве­се­лин Кос­тов, кой­то съ­що за пръв път учас­т­ва на със­те­за­ни­е, спе­че­ли брон­зов ме­дал при юно­ши стар­ша въз­раст до 63,5 кг. В ед­на­та сре­ща той над­де­ля, след ка­то при­ну­ди про­тив­ни­ка си да се от­ка­же. В съ­ща­та ка­те­го­рия Сви­лен­г­рад бе пред­с­та­вен и от Све­то­зар Ко­лев, кой­то още на стар­та отс­тъ­пи по точ­ки на съ­пер­ни­ка си и не про­дъл­жи по-на­та­тък със­те­за­ни­ето.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА