21
Пет, Юни
20 Нови статии

Кикбокс
Инструменти
Шрифт
Ед­но пър­во и две вто­ри мес­та за­во­юва­ха със­те­за­те­ли­те на СК "Тан­г­ра" на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по кик бокс, ко­ето се про­ве­де в Пле­вен от 3 до 5 ок­том­в­ри. Въз­пи­та­ни­ци­те на треньо­ра Ди­ми­тър Ди­мит­ров взе­ха учас­тие в над­п­ре­ва­ра­та на та­та­ми, стил лайт кон­такт. При юно­ши­те стар­ша въз­раст най-ви­со­ко на по­чет­на­та стъл­бич­ка се из­ка­чи Иво Ата­на­сов. Те­одо­ра Сто­яно­ва и Ди­ми­тър Кос­та­ди­нов ста­на­ха вто­ри съ­от­вет­но при мо­ми­че­та­та и при мом­че­та­та. Ата­нас Ата­на­сов и Ивай­ло Стра­ти­ев, ко­ито взе­ха учас­тие в дет­с­ка­та въз­рас­то­ва гру­па, съ­що бя­ха наг­ра­де­ни с гра­мо­ти и ме­да­ли.