24
Сря, Юли
37 Нови статии

Обяви
Инструменти
Шрифт

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД, находящ се в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр. Свиленград , бул. „България” № 137, а именно:

1. Кабинет № 16 с площ 37,20 кв.м ведно с 16,80 кв.м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 115,00 лв.

Съгласно Решение №800 от 30.04.2014 г. на Общински съвет-Свиленград, извън тези стойности се начисляват суми поддръжка, а именно:

- 0,10 лв./м2 от наетото помещение- такса смет и данък сгради,

- асансьори -1,80 лв.

- 9,20 лв.- санитарна хигиена

- 2 лв./м2 от наетото помещение - поддръжка и ремонт на общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 23.01.2024 г. от 09:00 часа в кабинета на управителя в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр.Свиленград, бул.„България” № 137, етаж 2.

Заявления за участие се приемат до 16:00 часа на 22.01.2024г. на регистратурата на Медицински център І след заплатена цена на тръжната документация на стойност 5 лв. и депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на съответния обект. Обектът може да бъде огледан през работните дни до 16:00 часа на 22.01.2024 г.

Офертите (писмени предложения по образец от утвърдената тръжна документация) в запечатан плик и останалите документи, посочени в утвърдената тръжна документация се подават пред комисията по провеждане на търга лично от кандидата за участие в търга или негов пълномощник в деня и часа на провеждане на търга.

Участниците в търга могат да бъдат търговци (търговски дружества или еднолични търговци), вписани в Търговския регистър или физически лица, които приемат условията за участие в търга, включително предложения в тръжната документация проект за наемен договор на обектите, предмет на търга.

В случай, че за предложения на търг обект няма подадени заявления за участие в указания срок или не се яви нито един кандидат от подалите заявление за участие, насрочвам повторно провеждане на търга на 02.02.2024 г. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на Медицински център I.

Сходни