21
Нед, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Днес кметът на Община Харманли Мария Киркова и изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" Диана Гочева подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.017 "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Харманли – култура, традиции и обичаи“, който цели да съхрани, възстанови и популяризира културната идентичност на община Харманли с фокус върху нематериалното културно наследство.

Сключеният договор е на стойност 39 116, 00 лв. и предвижда закупуване на LED видео стена, на която да бъдат излъчвани филми, посветени на характерните празници за общината, концерти и събития. Предвидено е закупуването на традиционни фолклорни носии, както и организация и провеждане на фестивала „Тракийска шевица“ и честването на Йордановден. За повишаване на туристическата атрактивност и опознаване на местните бит и обичаи се предвижда заснемането и изработката на филм "Харманли – култура, традиции и обичаи".

Проектът е насочен към младите хора, които ще имат възможност да се докоснат до „живите човешки съкровища“, определящи историческата и културна идентичност на Община Харманли.