15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Комисията, отговаряща за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районния съд в Свиленград, удължи срока за набиране на документи на кандидати от 30 август на 20 септември, вкл. Процедурата за набиране на кандидати е отворена заради изтичане на 15 януари 2024 г. мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела.  

На Общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Хасково, проведено на 27 април 2023г., са определени 35 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Свиленград, като от тях 25 бр. трябва да бъдат предложени от Общински съвет – Свиленград. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са:

І.Изисквания към кандидатите:

1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Свиленград.

3. Необходими документи:

3.1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3. 4. Данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

3.5. Мотивационно писмо;

3.6. Писмено съгласие;

3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;

3.8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл.88, ал.4 от ЗСВ, обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умилешно престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандитата.

Необходимите документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат 2024 г. – 2028 г. могат да се изтеглят от официалната интернет страница на Общински съвет – Свиленград или да се получат от деловодството на Общински съвет-Свиленград, намиращо се в стая 320 в сградата на Общинска администрация-Свиленград всеки работен ден от 08.30 до 17,30часа. Файловете може да изтеглите от ТУК.

Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Свиленград да входират в деловодството на Общински съвет – Свиленград необходимите документи за участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2024 – януари 2028 година, поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 20 септември 2023 г. вкл., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.