24
Сря, Юли
37 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

Срещи по повод предстоящото удвояване на участъци от железопътната линия Крумово – Свиленград – турска граница се състояха в 9 общини, сред които Свиленград и Любимец. Това съобщиха от Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

На обществено обсъждане е подложен доклада за оценка на въздействието на околната среда и доклада за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони. Консултантите, разработили двата документа, са препоръчали да се спазват смекчаващи мерки, след прилагането на които не се очаква въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху защитените зони от европейската мрежа Натура 2000.

Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за увеличаване капацитета на жп линията за поемане на нарастващия трафик, привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози. Предвижда се реконструкция на гари, перони и някои пешеходни подлези за осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност, изграждане на нови перони и нови пешеходни надлези, реконструкция на тягови подстанции. Удвояването на жп линията ще намали експлоатационните разходи и ще гарантира по висока безопасност за движение на влаковете.

С Решение на Министерския съвет от 2004 г. железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница със скорост на трасето за 160 км/ч е обявена за обект с национално значение.

СМ