18
Чет, Апр
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Разчетът е разработен в съответствие с чл.10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и изискванията на Закона за публичните финанси. В него са предвидени както необходимите разходи за текущата година, така и средства за продължаване на реализацията на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите и политически условия.

Община Свиленград е една от първите общини, изготвили разчет на публичните финанси за 2023 г. Нейният опит бе представен като образец за структуриране на общински бюджет при безпрецедентната липса на Държавен бюджет от заместник-кмета Мария Костадинова на форум на Националното сдружение на общините в Република България.

Разчетът за 2023 г. е на база бюджета на общината за изминалата 2022 г., както и на влезли в сила нормативни промени, и е с размер 36 252 584 лв. За делегирани от държавата дейности средствата са 21 071 458 лв., а за местни дейности - 15 181 126 лв. Средствата от ЕС са 1 926 684 лв., които са отпуснати по 24 проекта. От собствените приходи са планирани 7 442 651 лева, отчитайки близо 105% изпълнение на собствените приходи за 2022 г. Въпреки здравните и финансови кризи общината няма просрочени задължения и продължава обслужването на общинския дълг, който е с едни от най-ниските нива от законово допустимите.