24
Сря, Юли
37 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

 

 

На 18.06.2023 г. бе сключен договор между „Духлев“ ЕООД, МИГ Свиленград-Тополовград и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект „Въвеждане на нова иновативна практика за лозарско стопанство на Духлев ЕООД“.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността е 97 500 лв., от които 50% безвъзмездна финансова помощ-48 750 лева.

По проекта се предвижда закупуване на ново мобилно хале и въвеждане на нова иновативна практика за лозарско стопанство на дружеството, свързано с отглеждане на винени лозя.

С изпълнението на инвестицията ще се подобри качеството на земеделската продукция, ще се улеснят условията на труд, като по този начин ще се увеличат приходите от дейността. Чрез закупуването на ново мобилно-сглобяемо хале за временно темпериране на прясна продукция от грозде и чрез въвеждане на нова иновативна практика в процеса по отглеждане и производство на продукция от грозде от собствени лозя ще се намали себестойността на продукцията, както и производствените разходи. Дейността ще се осъществяви в стопанство, разположено в землището на с. Момково.

Целта на проектното предложение е с тази иновативна практика свързана с дейности по съхранение и темпериране на земеделската продукция да се запази нейното високо качество

 

Договорът е сключен по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград.

Това е последният сключен договор по тази мярка. През годините са обявени 3 приема и са сключени 14 договора с бенефициенти. Всички подадени проекти са финансирани.

Общата договорирана стойност на Безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.1 е 647 471,01 лева, а планираните средства заложени в Стратегията за водено от общностите местно развитие са усвоени на 100%.