18
Чет, Апр
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Интервю с Живко Великов, директор Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност” в ОбА

- Г-н Великов, стартира плащането на данъците за 2024 г. Има ли промяна в ставките и ако да, в кои от тях?

- Няма промяна. За 2024 г. данъците в община Свиленград не са повишени. Това последно направихме през 2019 г. за данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци. Туристическият данък се вдигна през 2022 г., но той заема малък дял от приходите на община Свиленград. Следва да се подчертае, че нивата на данъците и таксите не отговарят на новата действителност и повишението им неизбежно ще се случи. Един от проблемите на община Свиленград е, че данъчните оценки тук са ниски. В съседната община Харманли са по-високи с 50 %, а в Хасково – със 100 %. Данъчната оценка определя данъците. Законодателят дава 4,5 промила върху данъчната оценка за данък недвижими имоти. За фирмите ние сме на 2 промила, а за физическите лица – 1,8 промила. Според мен данъкът е нисък. Все пак собствените приходи придобиват все по-голямо значение за общината, защото трябва да се инвестира в инфраструктура. Не може да се разчита само на изпълнение на проекти.

- Държавата даде възможност на общините сами да определят данъците си и много населени места се възползваха, повишавайки ги. Как съумяхте ставките в Свиленград да останат на същите си нива?

- Досега предвид добрата събираемост и отличната работа на колегите ми от дирекцията все още тези приходи стигат при изпълнението на заложените в бюджета задачи. Но сами разбирате, че в бъдеще вдигане на ставките с около 20 % е неизбежно. Повишението ще е в рамките на поносимата социална тежест. Приходите обаче на общината ще скочат поне с 1 милион лева.

- Каква сума бе събрана миналата година?

- От данъци през миналата година в общината постъпиха 3 342 000 лева, като плануваната събираемост бе 3 210 000 лева. Имаме със 101 – 102 % изпълнение от общия дял. Същото се отнася и за такса битови отпадъци, която е една от най-големите такси. При план 1 700 000 лева имаме събрани 1 805 000 лева. От търговската дейност имаме събрани 62 000 лева при предходна година 52 000 лева и план 60 000 лева.

- Кое според Вас изигра роля за тази добра събираемост?

- Отдавам го на добросъвестността на жителите на община Свиленград. Не по-маловажна е и добрата работа на колегите ми в дирекцията. Те полагат големи усилия за събиране на данъците и резултатът е налице.

- Очаквате ли такава добра събираемост и през 2024 г.?

- Да, дори и по-висока. Предвид въвеждането в експлоатация на два големи хотела – комплексът край Капитан Андреево и “Империал”. Строителството се развива, а колкото повече обекти се въведат в експлоатация, толкова повече се повишават и данъчните постъпления в общината. Скокът на имотните сделки, който се наблюдава в Свиленград, пък води и до повишаване на приходите от данъка за придобиването на имот, който след данъка за превозните средства заема най-голям дял.

- Въпреки добрата събираемост има и хора, които не си плащат данъците. Какви мерки предприемате за събиране на дължимите суми?

- Каквото и да направим, няма как събираемостта да е на 100 %. В община Свиленград събраемостта е 80 % от годишния облог при средна събираемост 74,65 % за страната. Останалите 20 % са несъбраните, които остават за следващата година. Също имаме и стари несъбрани вземания, които, трупайки се в годините, също педставляват значителна сума. От тях пък събираме 40 % от натрупаната сума от преходни години. Стриктно следим да не изтече 5-годишният давностен срок за недобросъвестните платци. Като съставим акт за установяване на задължения, давността спира да тече. През 2023 г. имаме съставени 190 акта. Тези, при които няма вече по какъв друг начин да процедираме и продължават да не плащат данъците си, предаваме на съдия изпълнител. От общата сума, предадена за принудително събиране, успяваме да съберем 30 – 40 %. Тук е мястото да подчертая, че дори и да имаме за събиране стари задължения, дялът им не е обезпокоителен. Има общини, при които старите задължения са целият им облог за годината. За радост, това при нас го няма. Нямаме и обжалени актове, което също говори добре за работата на колегите ми. Както знаете, масова практика е актовете на различни институции да се обжалват. При нас актовете са стабилни и хората биват убеждавани на място, че няма смисъл от обжалването, защото ще загубят.

- Предстои през 2025 г. промяна на основата за облагане за такса смет...

- Да, това е едно от най-големите предизвикателства, които предстоят за общините. Законодателят е предвидил определянето на ТБО да става на база генерирано количество битови отпадъци, а не както досега на база данъчна оценка при физическите лица или отчетна стойност при юридическите, което е сравнително по-справедлив модел. Предстои до 31 март тази година да бъде приета и публикувана Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси. След това в рамките на няколко месеца общините трябва мотивирано да определят начина за формиране на такса битови отпадъци и до края на 2024 г. да приемат новия модел. В общината ще бъде сформирана работна група, която ще разработи различни варианти и ще се съобрази със спецификата на всеки район в града и селата, с всеки вид бизнес и домакинствата на физическите лица. Таксата ще се начислява само върху генерираните битови отпадъци, а всички останали масово разпространени отпадъци ще се извеждат, за което нашата община има готовност. Дали ще намалява или ще се увеличава ТБО на различните субекти, ще зависи от количеството генерирани от тях отпадъци. В тази връзка от изключителна важност е разделното събиране на отпадъците. Предстои провеждането на информационни кампани сред населението за подробно разясняване на новия модел за формиране на ТБО.

Интервюто взе: Диляна ЦВЕТКОВА