18
Чет, Апр
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура №BG06RDNP001-19.818

МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Свиленград-Тополовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

1.Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват:

• Община Свиленград

; • Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел;

• Читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление на територията на община Свиленград.

2.Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните дейности:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

3.Период за прием:

Крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 31.03.2024 г. – 17:00 часа

4.Място и начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по процедура по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице . 5.Бюджет на приема:

• Размер на БФП по процедурата – 85 069 лв.

6. Допустими разходи:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

• Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19 558 лева.

• Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160 лева.

Интензитета на помощта е в размер на 100 %.

8. Критерии за избор на проекти и тяхната тежест

 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 20 т.

Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който получава точки по Критерий № 2 - Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ.

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на населените места, които обхваща проекта.

9.Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

• Контакти:

1.Елена Таушанова – Експерт СВОМР, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“ на адрес: гр. Свиленград, ул.“Септемврийци“ №6

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 14 календарни дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на СНЦ „МИГ Свиленград-Тополовград“: www.migsvilengrad.org.