25
Пет, Юни
16 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Надпревара за 5 вакантни щата ще има и за МП Лесово

Конкурс за четирима митничари на МП Капитан Андреево в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи“, отдел „Митническо разузнаване и разследване Южна морска“ обявиха на 19 февруари. Две от позициите са за разследващ митнически инспектор, една – за старши инспектор, и още една – за старши разследващ митнически инспектор. Пет са пък щатните бройки, за които е обявен конкурс, за МП Лесово.

За разследващ митнически инспектор се изисква висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, с професионално направление „Право“. Необходима е придобита юридическа правоспособност, минимална образователна-квалификационна степен магистър и професионален опит най-малко 1 година в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика или V младши ранг. Освен това трябва да: притежава компютърни умения Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническата и акцизна дейност – БИМИС, АИДА, БАЦИС, COPIS и в областта на съдебната власт за регистрация на наказателни производства; да владее чужд език, да притежава или получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“ и „ ЕС Секретно“ (б. ред.: съгласно чл.10д, ал.4 от Закона за държавния служител (ДВ, бр.43 от 2008г, в сила до 30.09.2019 г.), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ; да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.

За третото работно място са предвидени следните минимални изисквания: висше образование бакалавър в областта на социални, стопански и правни науки, с професионално направление „Икономика“ или „Право“. Нужно е кандидатите да притежават професионален опит 2 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за „старши инспектор в АМ“ или IV младши ранг. Освен това трябва да притежават компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи; да владее чужд език, както и да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.

За старши разследващ инспектор се изисква висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, с професионално направление „Право“; придобита юридическа правоспособност с минимална образователно-квалификационна степен магистър; професионален опит 4 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, или III младши ранг.

Основната месечна заплата започва от 1 000 лева, като се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията. Документи се приемат до 4 март 2020 г.

СМ