22
Вт, Май
14 Нови статии

Футбол
Инструменти
Шрифт

Със­те­за­те­лят на спор­тен клуб по кик-бокс "Тан­г­ра" Про­дан Йов­чев бе оп­ре­де­лен за спор­тист N 1 на Сви­лен­г­рад за 2008 г. В тра­ди­ци­он­на­та ан­ке­та на вес­т­ник "Ста­ри­ят мост" не­го­ви­те пос­ти­же­ния бя­ха оце­не­ни най-ви­со­ко от треньо­ри и пре­зи­ден­ти на мес­т­ни­те клу­бо­ве. Про­дан съб­ра 65 точ­ки от 70 въз­мож­ни и ог­ла­ви бе­за­пе­ла­ци­он­но кла­са­ци­ята.

Спор­т­ни­те спе­ци­алис­ти от­да­до­ха зас­лу­же­но­то на изя­ве­ния кик­бок­сьор, кой­то е със­те­за­тел в ка­те­го­рия до 60 кг мъ­же. През 2008 г. той ста­на бал­кан­с­ки шам­пи­он в стил фул кон­такт, за­во­юва тре­то мяс­то на ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во във Вар­на. Ос­вен то­ва Про­дан е ре­пуб­ли­кан­с­ки пър­ве­нец в стил фул кон­такт и ре­пуб­ли­кан­с­ки шам­пи­он в лоу кик. Вто­ро­то мяс­то в кла­са­ци­ята на де­сет­те най-доб­ри спор­тис­ти с 58 съб­ра­ни точ­ки зас­лу­же­но зае Жив­ко Си­де­ров. 18-го­диш­ни­ят сви­лен­г­рад­ча­нин бе част от на­ци­онал­ния от­бор на Бъл­га­рия по бридж за мла­де­жи до 21 г. На­ши­ят тим се кла­си­ра за по­лу­фи­нал на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност в Пе­кин, ко­ито са със ста­тут на олим­пийс­ки иг­ри. В край­на смет­ка от­бо­рът ни се кла­си­ра на чет­вър­то мяс­то и та­ка пос­тиг­на без­п­ре­це­ден­тен ус­пех за Бъл­га­ри­я. Го­лям при­нос за то­ва има­ше на­ши­ят Жив­ко Си­де­ров. Ос­вен на све­тов­но, през та­зи го­ди­на той бе учас­т­ник и на ев­ро­пейс­ко пър­вен­с­т­во по двойки.
В чел­на­та трой­ка са­мо на точ­ка раз­ли­ка от Жив­ко се на­ре­ди и Миг­ле­на Ми­ле­ва, със­те­за­тел­ка на клу­ба по спор­т­на гим­нас­ти­ка "Алек­сан­дър Фо­тев". През из­тек­ла­та го­ди­на тя ста­на аб­со­лют­на шам­пи­он­ка с от­бо­ра на мо­ми­че­та­та стар­ша въз­раст на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во в Со­фия и тур­ни­ра за ку­па "Бъл­га­ри­я" във Вар­на. Миг­ле­на е но­си­тел­ка на 5 злат­ни, 3 сре­бър­ни и 2 брон­зо­ви ме­да­ла на раз­лич­ни уре­ди от ре­пуб­ли­кан­с­ки­те пър­вен­с­т­ва през го­ди­на­та.
Ан­ке­та­та за оп­ре­де­ля­не на де­сет­те най-доб­ри спор­тис­ти на Сви­лен­г­рад се ор­га­ни­зи­ра за чет­вър­та по­ред­на го­ди­на от в. "Ста­ри­ят мост". 12 със­те­за­те­ли от 7 спор­т­ни клу­ба бя­ха но­ми­ни­ра­ни от сво­ите треньо­ри за кла­са­ци­ята и вклю­че­ни в пред­ва­ри­тел­на­та лис­та, ка­то сре­щу име­то на все­ки под­роб­но бя­ха опи­са­ни пос­ти­же­ни­ята му през 2008 г. Нас­тав­ни­ци­те оце­ня­ва­ха кан­ди­да­ти­те по де­се­то­бал­на­та сис­те­ма. За да се пос­тиг­не мак­си­мал­на обек­тив­ност, те ня­ма­ха пра­во да точ­ку­ват спор­тис­ти­те от своя клуб.  След сбо­ру­ва­не на ре­зул­та­ти­те се офор­ми и чел­на­та де­сет­ка. Та­ка спор­т­ни­те спе­ци­алис­ти из­лъ­чи­ха най-изя­ве­ни­те със­те­за­те­ли и да­до­ха N 1 на Про­дан Йов­чев.

Еле­на МИ­ХА­ЛЕ­ВА