14
Нед, Апр
13 Нови статии

Спорт
Инструменти
Шрифт

Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград уведомява работодателите от общините Свиленград, Любимец и Ивайловград, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

1. безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 4323 лв.;

2. безработни лица -самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3431 лв.;

3. безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 3374 лв.;

4. продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4185 лв.;

5. безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2531 лв.;

6. безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства - 3846 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

1. държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 4065 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в „Бюро по труда“ – Свиленград, както и на тел. 0379/7 14 72.