15
Съб, Юни
31 Нови статии

Ед­но пър­во и две вто­ри мес­та за­во­юва­ха със­те­за­те­ли­те на СК "Тан­г­ра" на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по кик бокс, ко­ето се про­ве­де в Пле­вен от 3 до 5 ок­том­в­ри. Въз­пи­та­ни­ци­те на треньо­ра Ди­ми­тър Ди­мит­ров взе­ха учас­тие в над­п­ре­ва­ра­та на та­та­ми, стил лайт кон­такт. При юно­ши­те стар­ша въз­раст най-ви­со­ко на по­чет­на­та стъл­бич­ка се из­ка­чи Иво Ата­на­сов. Те­одо­ра Сто­яно­ва и Ди­ми­тър Кос­та­ди­нов ста­на­ха вто­ри съ­от­вет­но при мо­ми­че­та­та и при мом­че­та­та. Ата­нас Ата­на­сов и Ивай­ло Стра­ти­ев, ко­ито взе­ха учас­тие в дет­с­ка­та въз­рас­то­ва гру­па, съ­що бя­ха наг­ра­де­ни с гра­мо­ти и ме­да­ли.

Живко Сидеров с голям принос за безпрецедентния успех на българския отбор

Бъл­гар­с­ки­ят на­ци­она­лен от­бор по спор­тен бридж, част от кой­то е сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров, се кла­си­ра за по­лу­фи­нал на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност за мла­де­жи до 21 го­ди­ни в Ки­тай. В пряк дву­бой на чет­вър­т­фи­на­ла в съ­бо­та на­ши­те ели­ми­ни­ра­ха ти­ма на Тайван и ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та.

Ос­вен бъл­га­ри­те, над­п­ре­ва­ра­та за тит­ла­та про­дъл­жа­ват Ан­г­ли­я, Фран­ция и до­ма­ки­ни­те от Ки­тай. На по­лу­фи­на­ла в не­де­ля съ­пер­ни­ци на на­ци­она­ли­те ни бя­ха бри­джьо­ри­те на Фран­ци­я, из­к­лю­чи­тел­ни майс­то­ри в то­зи спорт.

    Че­ти­ри­ма­та сви­лен­г­рад­с­ки те­ни­сис­ти, ко­ито се вклю­чи­ха в про­ве­лия се в Сви­лен­г­рад меж­ду­на­ро­ден тур­нир "BBB Cup", от­пад­на­ха ра­но от над­п­ре­ва­ра­та. Не­дял­ко Апос­то­лов, Ма­нол Ми­хайлов и Мо­ни­ка Ни­ко­ло­ва се със­те­за­ва­ха в ква­ли­фи­ка­ци­ите, но не влязоха в ос­нов­на­та схе­ма. Еле­на Де­ли­бо­зо­ва пък бе с уайлд карт в ос­нов­на­та схе­ма, но също бе елиминирана.

Свиленградчанинът ще участва на европейското първенство през октомври

    Сви­лен­г­рад­с­ки­ят кик­бок­сьор Про­дан Йов­чев ста­на бал­кан­с­ки шам­пи­он в стил фул кон­такт на про­ве­ло­то се в Ох­рид от­во­ре­но пър­вен­с­т­во. В съ­рев­но­ва­ни­ето, ос­вен пред­с­та­ви­те­ли на бал­кан­с­ки­те стра­ни, се вклю­чи­ха и със­те­за­те­ли от дру­ги дър­жа­ви. 18-го­диш­ни­ят Про­дан се пре­бо­ри за тит­ла­та в по-гор­на въз­рас­то­ва гру­па. Тъй ка­то ня­ма­ше дру­ги със­те­за­те­ли от не­го­ва­та въз­раст, той бе ка­чен при мъ­же­те. 

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров ще пред­с­та­вя Бъл­га­рия на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по спор­тен бридж за мла­де­жи до 21 го­ди­ни. На­ше­не­цът е част от на­ци­онал­ния от­бор, кой­то на ев­ро­пейс­ко­то ми­на­ла­та го­ди­на си из­во­юва кво­та­та за пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та. Със­те­за­ни­ето ще се про­ве­де от 3-ти до 18-и ок­том­в­ри в Пе­кин. Жив­ко за­ед­но с дру­ги­те че­ти­ри мом­че­та от на­шия тим за­ми­на­ва за ки­тайс­ка­та сто­ли­ца във втор­ник - 30-и сеп­тем­в­ри. За пръв път та­зи го­ди­на се про­веж­дат Све­тов­ни иг­ри на мис­лов­на­та дейност. В тях са обе­ди­не­ни све­тов­ни­те пър­вен­с­т­ва по бридж, шах, как­то и две тра­ди­ци­он­ни ки­тайс­ки иг­ри. В пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та ще учас­т­ват 18 от­бо­ра. На го­ле­мия фо­рум си­ли по­меж­ду си ще пре­ме­рят пред­с­та­ви­те­ли на Ар­жен­ти­на, Ав­с­т­ра­ли­я, Ка­на­да, Ки­тай, Ек­ва­дор, Ан­г­ли­я, Фран­ци­я, Ин­до­не­зи­я, Хо­лан­ди­я, Нор­ве­ги­я, Па­кис­тан, Пол­ша, Син­га­пур, САЩ и дру­ги.

Свиленградският клуб с трима състезатели на първенството

    Пре­зи­ден­тът на сви­лен­г­рад­с­кия клуб по шах­мат Три­фон То­до­ров е из­б­ран за во­дач на на­ци­онал­ния дет­с­ки от­бор за ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во по шах­мат. Го­ля­ма­та от­го­вор­ност е гла­су­ва­на на на­ше­не­ца на за­се­да­ние на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по шах­мат /БФШ/.