32 купи, 53 златни, 17 сребърни и 8 бронзови медала са спечелили свиленградските шахматисти

През нас­то­яща­та го­ди­на цел­та ни е мъж­ки­ят от­бор да вле­зе в А гру­па. То­ва за­яви пре­зи­ден­тът на ту­каш­ния клуб по шах­мат Три­фон То­до­ров. В мо­мен­та се пре­го­ва­ря с че­ти­ри­ма мно­го доб­ри бъл­гар­с­ки със­те­за­те­ли в древ­на­та иг­ра. То­ва са Ва­лен­тин Йо­тов от Пле­вен, Ка­лин Ка­ра­ке­ха­йов, 19-го­диш­ни­ят Ма­ри­ян Бойчев от Ру­се, кой­то е све­то­вен ви­це­шам­пи­он до 16 г., и Лю­бо Къ­тов от Ве­ли­ко Тър­но­во. Мъж­ки­ят ни от­бор ще бъ­де до­пъл­нен от сви­лен­г­рад­ча­ни­те Са­шо Ан­д­ре­ев, Ва­лен­тин Гю­дже­нов и Ан­гел По­лих­ро­нов. Смя­там, че в то­зи със­тав има­ме го­ле­ми шан­со­ве да вле­зем в А гру­па, ка­за Три­фон То­до­ров. Окон­ча­тел­ни­ят спи­сък със със­те­за­те­ли­те в мъж­кия ни тим ще ста­не из­вес­тен до края на фев­ру­ари, ко­га­то прик­люч­ват тран­с­фе­ри­те.

Сви­лен­г­рад­с­ки­ят те­ни­сист Ма­нол Ми­хайлов из­не­над­ва­що пре­ми­на в те­нис-клуб Хас­ко­во. То­ва съ­об­щи пре­зи­ден­т­ка­та на ту­каш­ния клуб Кра­си­ми­ра Цин­го­ва. Са­ма­та тя не е би­ла за­поз­на­та с на­ме­ре­ни­ята на спор­тистa. На­тък­на­ла се на фак­та, ко­га­то из­п­ра­ти­ла до­ку­мен­ти­те на сво­ите със­те­за­те­ли в Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по те­нис /БФТ/, за да бъ­дат кар­то­те­ки­ра­ни за след­ва­ща­та го­ди­на. То­га­ва от БФТ й се оба­ди­ли и й ка­за­ли, че Ма­нол Ми­хайлов ве­че е за­пи­сан и през 2009 г. ще се със­те­за­ва за клу­ба по те­нис в об­лас­т­ния цен­тър.

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров с на­ци­онал­ния от­бор на Бъл­га­рия се кла­си­ра на чет­вър­то мяс­то в све­та по спор­тен бридж при мла­де­жи до 21 го­ди­ни. С без­п­ре­це­дент­ния си ус­пех на­ши­те ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност в Ки­тай, ко­ито се ор­га­ни­зи­ра­ха за пръв път и са със ста­тут на олим­пийс­ки иг­ри.

Как­то "Ста­ри­ят мост" пръв пи­са в ми­на­лия си брой, Жив­ко и съ­от­бор­ни­ци­те му се кла­си­ра­ха за по­лу­фи­на­ли­те. Там съ­пер­ни­ци им бя­ха сил­ни­те бри­джьо­ри на Фран­ци­я, ко­ито впос­лед­с­т­вие ста­на­ха све­тов­ни шам­пи­они.

Живко Сидеров с голям принос за безпрецедентния успех на българския отбор

Бъл­гар­с­ки­ят на­ци­она­лен от­бор по спор­тен бридж, част от кой­то е сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров, се кла­си­ра за по­лу­фи­нал на Све­тов­ни­те иг­ри на мис­лов­на­та дейност за мла­де­жи до 21 го­ди­ни в Ки­тай. В пряк дву­бой на чет­вър­т­фи­на­ла в съ­бо­та на­ши­те ели­ми­ни­ра­ха ти­ма на Тайван и ста­на­ха най-го­ля­ма­та из­не­на­да на пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та.

Ос­вен бъл­га­ри­те, над­п­ре­ва­ра­та за тит­ла­та про­дъл­жа­ват Ан­г­ли­я, Фран­ция и до­ма­ки­ни­те от Ки­тай. На по­лу­фи­на­ла в не­де­ля съ­пер­ни­ци на на­ци­она­ли­те ни бя­ха бри­джьо­ри­те на Фран­ци­я, из­к­лю­чи­тел­ни майс­то­ри в то­зи спорт.

Сви­лен­г­рад­с­ки­те мла­ди шах­ма­тис­ти оку­пи­ра­ха пър­ви­те мес­та на меж­ду­об­лас­т­но­то пър­вен­с­т­во, про­ве­ло се ми­на­ла­та сед­ми­ца в Ста­ро­за­гор­с­ки­те ми­не­рал­ни ба­ни. В съ­рев­но­ва­ни­ето, ос­вен на­ши­те пред­с­та­ви­те­ли, учас­т­ва­ха и със­те­за­те­ли от Си­ме­онов­г­рад, Рад­не­во, Ста­ра За­го­ра, Ка­зан­лък, Чир­пан и Ди­мит­ров­г­рад. Над­п­ре­ва­ра­та се про­ве­де в от­дел­ни тур­ни­ри по кла­си­чес­ки и ус­ко­рен шах и блиц.

Ед­но пър­во и две вто­ри мес­та за­во­юва­ха със­те­за­те­ли­те на СК "Тан­г­ра" на дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по кик бокс, ко­ето се про­ве­де в Пле­вен от 3 до 5 ок­том­в­ри. Въз­пи­та­ни­ци­те на треньо­ра Ди­ми­тър Ди­мит­ров взе­ха учас­тие в над­п­ре­ва­ра­та на та­та­ми, стил лайт кон­такт. При юно­ши­те стар­ша въз­раст най-ви­со­ко на по­чет­на­та стъл­бич­ка се из­ка­чи Иво Ата­на­сов. Те­одо­ра Сто­яно­ва и Ди­ми­тър Кос­та­ди­нов ста­на­ха вто­ри съ­от­вет­но при мо­ми­че­та­та и при мом­че­та­та. Ата­нас Ата­на­сов и Ивай­ло Стра­ти­ев, ко­ито взе­ха учас­тие в дет­с­ка­та въз­рас­то­ва гру­па, съ­що бя­ха наг­ра­де­ни с гра­мо­ти и ме­да­ли.

Сви­лен­г­рад­ча­ни­нът Жив­ко Си­де­ров ще пред­с­та­вя Бъл­га­рия на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во по спор­тен бридж за мла­де­жи до 21 го­ди­ни. На­ше­не­цът е част от на­ци­онал­ния от­бор, кой­то на ев­ро­пейс­ко­то ми­на­ла­та го­ди­на си из­во­юва кво­та­та за пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та. Със­те­за­ни­ето ще се про­ве­де от 3-ти до 18-и ок­том­в­ри в Пе­кин. Жив­ко за­ед­но с дру­ги­те че­ти­ри мом­че­та от на­шия тим за­ми­на­ва за ки­тайс­ка­та сто­ли­ца във втор­ник - 30-и сеп­тем­в­ри. За пръв път та­зи го­ди­на се про­веж­дат Све­тов­ни иг­ри на мис­лов­на­та дейност. В тях са обе­ди­не­ни све­тов­ни­те пър­вен­с­т­ва по бридж, шах, как­то и две тра­ди­ци­он­ни ки­тайс­ки иг­ри. В пър­вен­с­т­во­то на пла­не­та­та ще учас­т­ват 18 от­бо­ра. На го­ле­мия фо­рум си­ли по­меж­ду си ще пре­ме­рят пред­с­та­ви­те­ли на Ар­жен­ти­на, Ав­с­т­ра­ли­я, Ка­на­да, Ки­тай, Ек­ва­дор, Ан­г­ли­я, Фран­ци­я, Ин­до­не­зи­я, Хо­лан­ди­я, Нор­ве­ги­я, Па­кис­тан, Пол­ша, Син­га­пур, САЩ и дру­ги.