24
Сря, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В 14.00 часа на 19.08.2023 г. в резултат на възникнал голям пожар в землищата на с. Пъстрогор, с. Младиново и с. Момково, община Свиленград и породената сложна обстановка е необходимо спешно да се организират действия за овладяване на пожара и защита на населението в засегнатите райони. Поради бедствието се създават предпоставки за значителни вреди на имуществото и/или икономиката.

За постигане целите на горното

НАРЕЖДАМ:

 1. В населеното място организацията по управлението на необходимите действия да се осъществява от кмета на с. Момково и кметските наместници на с. Пъстрогор и с. Младиново, в пълно съдействие със силите на РСПБЗН и доброволното формирование към общината.

2. Всички предадени сили и средства за гасене на пожара де се включат след провеждане на необходимите инструктажи за действие и необходимото оборудване.

3. Кметът на с. Момково и кметските наместници на с. Пъстрогор и с. Младиново да оповестят населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи.

4.Забранява се паленето на пасища, мери, стърнища с цел почистване.

5.Органите на МВР в община Свиленград да оказват пълно съдействие на органите, участващи в потушаването на пожара.

6.Длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки, са Кмета на с. Момково и кметските наместници на с. Пъстрогор и с. Младиново и Началника на РСПБЗН-Свиленград.

7. Начало на въвеждане на бедственото положение 19.08.2023 г., 20.00 часа със срок на действие до 23.59 часа на 22.08.2023 г.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за изпълнение. Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Хасково. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.