18
Чет, Юли
34 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд прие на днешната си сесия Общински съвет – Свиленград. Проектът за изменение и допълнение на наредбата, предложен от експертите от администрацията, цели да се актуализира разписания ред за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд в съответствие с настъпилите промени в обществените отношения и действащото законодателство.

Като част от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост тази година започна процедура за учредяване право на строеж за социални жилища. Целта на общината бе да се намери решение за задоволяване нуждата от жилище на млади семейства и това да бъде стимул за оставането им в Свиленград като добро място за живот.

При провеждането на процедурата се установи, че много от изискванията за картотекиране, което е първа стъпка към включване в процедура за жилище, са остарели и затрудняват кандидатите. За да облекчи условията и да ги направи приложими към днешната икономическа реалност, общината подготви изменение на наредбата, което утвърдиха общинските съветници.

Сред най-важните промени е отпадането на пълната забрана кандидатите да притежават имоти. Вече могат да декларират собственост до ½ идеални части от жилищен имот на територията на общината.

Друга промяна касае притежанието на МПС на застрахователна стойност до 3000 лева. Това условие отпада и остава изискването семейството да притежава едно превозно средство без ограничение на неговата стойност.

С изменението на наредбата се облекчава също изискването за доходите на домакинството и отпада условието адресната регистрация на кандидатите да е само в Свиленград, включват се и селата от общината. Освен семейства и съпрузи вече могат да се картотекират и лица, които се намират във фактическо съжителство.Досега в наредбата срокът за подаване на молби и декларации за включване в картотеката беше до 30 ноември, сега срокът се удължава до 31 декември.

След тази дата общината ще открие нова процедура за всички картотекирани лица с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на останалите социални жилища на общински имот на ул. „Граничар”.

След актуализирането на наредбата очакванията са за по-голяма интерес и участие на желаещи да се включат в процедурата.

Новоприетата наредба влиза в сила след публикуването й на сайта на община Свиленград - раздел Общински съвет - част Наредби.