23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Защитена местност „Сладун“ е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов.

Местността се намира в землището на село Сладун, община Свиленград. В пасищата с площ над 1700 декара се запазват балканските находища на два анатолийски вида растения:Азнавурова мащерка и Хаускнехтово звездиче. Азнавуровата мащерка е вписана в приложение I на Бернската конвенция, приета през 1979 г. с цел да насърчи сътрудничеството за опазване на дивата европейска флора и фауна и техните естествени местообитания.

В границите на защитената местност се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство и прокарване на нови пътища, внасяне на неместни видове и проучване и добив на подземни богатства.

Предстои Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково да впише новата защитена територия в кадастралните карти и регистри на землището на село Сладун. Вписва се и в Държавния регистър на защитените територии при екоминистерството.

Предложението за обявяване и снимките са на д-р Стоян Стоянов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, информират от МОСВ.

СМ