24
Сря, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Възможностите за „зелено“ развитие на крайградските и полуурбанизираните територии бяха представени пред местни власти и институции, неправителствени организации и сдружения на проведения семинар „Зелено управление”.

Събитието беше организирано с цел промотиране на разработената Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона, като част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE” , който се изпълнява съгласно сключен Договор № B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България по Приоритетна ос 2.А „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, специфична цел 5: “Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие”.

Проектът „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE” се изпълнява в партньорство с Община Любимец, Община Волви (Република Гърция) и НПО Димосинетеристики Еврос (Република Гърция) с водещ бенефициент Община Свиленград.

Ръководителят на проекта Цветомира Александрова представи основната цел и дейности по проекта, а именно създаването на устойчиви модели за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на състоянието на екосистемите. Осигуряване на по-зелена градската среда за жителите и туристите, и тяхното отношение към промяна в посока, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност.

Дейностите по проекта на Община Свиленград включват организиране на обучения, изработване на комуникационен план, информационни и рекламни материали, телевизионни и радио излъчвания, публикации в медии и интернет, подкрепа за подготовка на сайт на проекта на български език, извършване на проучвания, изготвяне на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона и благоустрояване на обект: „Терен за спорт и отдих „Суха река”.