23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 19.04.2022 г. в Свиленград се проведе семинар за представяне на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона, разработена в резултат от проведените проучвания на възможностите за „зелено развитие на крайградските и полу-урбанизираните територии, изследване на практиките на селското стопанство, транспорта и туризма, засягащи биоразнообразието .

Събитието беше част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE” , който се изпълнява съгласно сключен Договор № B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България по Приоритетна ос 2.А „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, специфична цел 5: “Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие”.

Проектът се изпълнява в партньорство с Община Любимец, Община Волви (Република Гърция) и НПО Димосинетеристики Еврос (Република Гърция) с водещ бенефициент Община Свиленград.

На събитието присъстваха кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев, представители на НПО, членове на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Любимец-Ивайловград, младежи- представители на клуб „Зелени патрули” при СУ Д-р „П.Берон” и членове на Лео клуб Свилена Свиленград.

Ръководителят на проекта Цветомира Александрова представи основната цел и дейности по проекта, а именно създаването на устойчиви модели за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на състоянието на екосистемите. Осигуряване на по-зелена градската среда за жителите и туристите, и тяхното отношение към промяна в посока, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност.