30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград започва изпълнението на първи за България демонстрационен проект за управление на битовите отпадъци съгласно принципа „плащаш, колкото изхвърляш” - PAYT (pay-as-you-throw).

Проектът "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", Договор № BG16M1OP002-2.009-0076, бе представен на начална пресконференция в голямата зала на администрацията. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”.

Стойността на проекта е 391 142,17 лева, от които 332 470,84 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 58 671,33 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Продължителността му е 23 месеца. Ръководителят на проекта инж. Иванка Димитрова запозна присъстващите с целите, дейностите и очакваните резултати. Основната цел на проектното предложение е намаляване генерирането на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им. Това ще бъде постигнато чрез прилагане опита на други европейски държави за начина на калкулиране на такса битови отпадъци и въвеждане на принципа PAYT (pay-as-you-throw). Ще бъдат избрани пилотни райони на територията на общината, където ще се приложи първоначално този принцип и се видят резултатите от намаляването на количеството депонирани битови отпадъци. След това постепенно новият модел ще се мултиплицира в цялата община.

С въвеждането на принципа PAYT ще започне измерване на количеството на отпадъците. За изпълнението на тази дейност ще бъдат закупени кантари, четци и бордови компютри със софтуер, с които ще се оборудват сметосъбиращите машини. Ще се осигурят също и 500 броя транспондери и 40 броя ултразвукови сензори за измерване на обем. Целта е да се стимулира разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки. За популяризиране на резултатите ще се създаде софтуерна платформа за интелигентно сметосъбиране - онлайн информационен портал. Генерираната информация ще бъде достъпна и всеки, който желае, може да се регистрира и да наблюдава в детайли постигнатите резултати. Ще се провеждат кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект, както и събития, насочени към предотвратяване образуването на битови отпадъци. Ще се изготви ръководство за въвеждане на принципа PAYT.

„Изключително сме доволни, че имаме възможност да реализираме този проект, въпреки че той е голямо предизвикателство. В момента няма друга община в България, която да претегля отпадъка, каза заместник-кметът Мария Костадинова на пресконференцията. Ние решихме да използваме възможностите на технологиите и да си помогнем при управлението на отпадъците. Надяваме се така да постигнем целите на общината за нулеви отпадъци в кратки срокове. Очакваме и финансов резултат. На тези наши съграждани, които откликнат и участват добросъвестно в разделното изхвърляне на отпадъци, ще покажем, че такса битови отпадъци може да намалее. Засега законодателството не е регламентирало как, но с решение на Общинския съвет можем да предвидим стимули за хората, участващи активно в този процес. Всички ние сме част от решението на един от най-големите проблеми в света – генерирането на отпадъци”, каза още заместник-кметът Костадинова.