Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград започва подготовка за сертифициране в Европейската мрежа за нулеви отпадъци – Zero Waste Europe. Организацията има за цел общините, които са част от нея, да постигнат под 100 кг смесени отпадъци на човек годишно, докато останалите се използват повторно, компостират и рециклират. В нея участват 400 общини от 9 различни европейски държави, включително България.

През 2019 г. община Свиленград бе отбелязана на картата на Европейската мрежа Zero Waste Europe като първата българска община, възприела подхода нулеви отпадъци. Тя бе поканена в организацията от Сдружение „За Земята” - българският член на Европейската мрежа за нулеви отпадъци, заради успешната си работа в областта на устойчивото управление на отпадъците. Предстои общината да утвърди тази своя позиция и да получи сертификат за нулеви отпадъци. Сертификатът се дава само на общини, които са се ангажирали да предприемат значими стъпки към намаляване на отпадъците, като официално признание на техните усилия и резултати.

Стремежът на община Свиленград е да получи сертифициране на най-високото 5-то ниво за община с нулеви отпадъци. Крайното изискване за 5-то ниво е да се постигне разделно събиране на твърди битови отпадъци над 85%; също над 85% от образуваните биоразградими отпадъци да се събират или компостират на място или на обществени площадки; остатъчните отпадъци, образувани на жител, да са под максималното целево годишно количество.

За тази цел общината трябва да отговори на редица задължителни изисквания като например да разработи план за нулеви отпадъци, който определя количествени цели и политики за постигането им. Тези цели трябва да включват намаляване на количеството битови отпадъци, генерирани на територията на общината, в дългосрочен план.

С решение на Общинския съвет от последната му сесия бяха приети декларация за сертифицирането на община Свиленград в Мрежата за нулеви отпадъци и съгласие за сключване на Меморандум за сътрудничество с Екологично сдружение „За Земята“. Сдружението ще съдейства на общината при изготвяне на дългосрочен план за нулеви отпадъци и сертифицирането й в Мрежата за нулеви отпадъци. Меморандумът залага взаимен обмен на информация, знания, идеи и добри практики; координиране и разработване на съвместни инициативи и проекти; осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети; съвместно участие на експерти от двете страни в Консултативния съвет за нулеви отпадъци.

Свиленград се отличава като община новатор в опазването на околната среда чрез въвеждане на различни методи и реализиране на екопроекти. Това е първата община въвела метода разделно събиране „от врата до врата” от 2014 г. Пилотно се изградиха три площадки "Зелен екокът" до многофамилни жилищни сгради с достъп за живущите там чрез електронни чипове.

Изгради се и заработи модерна инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци с капацитет 3 000 тона годишно. В града и по селата са поставени контейнери за разделното събиране на зелена маса и земни маси. Въведено е извозване на разделно събрани отпадъци от търговските обекти чрез Общинското предприятие ”Благоустрояване и озеленяване”. Изградени са мини зелени кътове в детските градини за обучение на децата в разделното събиране. В обособен Екоцентър в кв. „Изгрев” се събират стари обувки и дрехи, които се извозват и рециклират от специализирана фирма, работеща с Български червен кръст. Предстои поставяне на контейнери за стари дрехи на различни места в града. В Екоцентъра се събират и стари мебелите и големи електроуреди. В магазинната мрежа са поставени кошчета за събиране на стари батерии, а в аптеките в специални съдове се събират изтекли от употреба лекарства. От този месец заработи и площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци. Създаден е Консултативен съвет за нулеви отпадъци към общината с участието на представители от бизнеса и НПО, общественици, учители, еколози и др. Осъществена е обмяна на опит с италианските градове Капанори, Вимеркате и Парма, които имат голям напредък в стратегията нулеви отпадъци.

Ползите от всички дейности са по-чиста околна среда, ограничаване разходите за управление на битовите отпадъци, намаляване потреблението на суровини и оптимизиране на тяхното използване, икономия на електроенергия, намаляване емисиите на парникови газове.