24
Сря, Юли
37 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Подписка срещу кардиналната промяна подхващат юристи и граждани

Районен съд – Свиленград ще бъде закрит. Той вече няма да бъде самостоятелен орган на съдебната власт, а ще се трансформира в териториално отделение на Районен съд – Харманли.

Тази промяна се предвижда в разработения от Висшия съдебен съвет Модел № 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища.

В цялата наша област със статут на районни съдилища остават Хасково, Димитровград и Харманли, всички останали ще бъдат техни териториални подразделения. Любопитно, че, например, районният съд в Елхово остава.

Подписка срещу трансформацията подхващат юристи и граждани от общините Свиленград и Любимец. В мотивите за нея се казва: „ Тази предложена в Модел 4 идея, касаеща и Районен съд - Свиленград, която е теоретично разработена от юристи, имащи се за капацитети в правото, ще доведе до окончателен срив на правосъдието и изключването на огромни части от населението до бърз и ефективен достъп до правосъдие. Тук акцентът не се фокусира върху множеството юристи в региона - съдии, прокурори, разследващи и адвокати, както и нотариуси, съдебни изпълнители, юрисконсулти и др., а върху отражението на това разместване върху обикновените хора, които ще бъдат действително затруднени и ощетени да осъществяват правата си по закон. Този проект, ако бъде одобрен, ще попречи най-вече на обикновените граждани да имат реален и икономичен за тях достъп до правосъдие. Този модел в никакъв случай не може да бъде полезен за обществото, а може да е от полза само за една малка част ръководни държавни служители на висши позиции извън съдебната система, отчитащи статистически резултати.  Освен това ще доведе до свръхнатовареност на съдиите и съдебните служители в съответния съдебен район, към който се преместват делата от настоящите районни съдилища, до забавяне на решенията и до срив в качеството на правораздаването.

Считаме, че с предложения модел ще бъдат накърнени правата на жителите на Община Свиленград и Община Любимец, и най-вече на правото им на достъп до правосъдие, представляващо безспорно и неотменимо право, което следва да се осъществява безпрепятствено.“

Закриването на Районен съд – Свиленград, ще се отрази пряко на работата на митнически служители, гранични полицаи, дознатели, разследващи, свързани с граничния режим. Гражданите ще бъдат принудени да пътуват, за да осъществят конституционното си право на правосъдие. Ще има съкращение на персонала в съда – и технически, и съдийски. Юристи смятат, че промяната е грешка, тъй като заради близостта с границата, тукашният съд е един от най-натоварените в страната.

Председателят на Общински съвет – Свиленград, адв. Таня Коларова сподели пред „Старият мост“: „Тъй като проблемът засяга цялата общественост, обсъждаме възможността да бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет, който да излезе със становище по въпроса.“

Всъщност, с трансформацията в съдебната карта на България Свиленград продължава институционално да се маргинализира. От тази година прокуратурата е териториално подразделение към Хасково. По-рано свиленградската митница бе разделена на две и прехвърлена към Бургас и Пловдив, а РГС в Любимец премина към Елхово и Смолян.

СМ

В. „Старият мост“ ще продължи да следи развитието на проблема. Очаквайте интервюта, анализи, коментари по темата.