25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Делегатите на състоялото се годишно събрание на Ловно-рибарското сдружение в Свиленград единодушно преизбраха за председател Петър Вангелов.

При планирани приходи 90 830 лв. през миналата година са реализирани 107 315 лв. Направени са разходи за 89 663 лв., по-голямата част от които за ловно-стопански мероприятия. Това е знак, че дружините все повече насочват вниманието си към правилното стопанисване на дивеча.

Сега в сдружението членуват 818 членове, обединени в 17 ловно-рибарски и 1 рибарска дружини. Нови председатели на дружини са избрани в селата Младиново, Левка, Студена, Райкова могила, Сива река, Пъстрогор и Свиленград.

Ръководството на сдружението активно работи за поддържането и увеличаването на материалната база и подобряване на финансовото състояние на организацията. Проведената годишна инвентаризация показва, че задачите се изпълняват, сочи докладът на управителния съвет._

Закупени за доотглеждане и разселване са 220 яребици, 220 фазана, 230 кеклика и 50 зайци. Тази година ще бъде разселен още дребен дивеч. В ситуацията на намаляване на популацията на глигана поради африканската чума по свинете дребният дивеч ще стане единственият обект на лов, опасява се управителният съвет.

Проблем за региона е увеличаването числеността на вълка. Вече може да се потвърди трайно настанилата се популация от вълци в ловно-стопанските райони. Хищниците нанасят все повече щети на дивеча и селскостопанските животни. Трябва да се объ

рне сериозно внимание на този въпрос и да се приемат мерки за решаването му, категорично е ръководството на сдружението. Една от направените стъпки е създаденият фонд, от който се изплащат по 100 лв. за отстрелян вълк. Преди няколко дни е подписан договор за стопанисване на три общински язовира за срок от 10 години. Ще направим опит и трите водоема да бъдат зарибени, бе съобщено още на събранието.

Златка Михайлова

Снимки: Янко Найденов