17
Сря, Юли
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

  Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през първите два месеца на годината извърши 191 проверки на 189 обекта. Дадени са 113 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 13 акта, наложена е 1 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 3 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 11 417 лв.

Наказателни постановления са издадени на Община Ивайловград за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени места на стойност 1400 лв. и на Община Харманли за 500 лв., поради неподдържане на ПСОВ в с. Бисер в техническа и експлоатационна изправност. Съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на фирма в Маджарово, поради неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. Със 100 лева е глобено физическо лице за нарушение на забрани в заповед за обявяване на защитена зона.

Съставени са актове на Община Крумовград за неподдържане на ПСОВ,  на Винарска изба в Свиленград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на  пречиствателните съоръжения, на две физически лица за незаконно съхранение на излезли от употреба МПС, както и на други две лица за транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.

Два акта са съставени на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Хасково и в Кърджали. Актове са съставени на предприятие за добив на неметални минерали в Кърджали за неизпълнение на предписание и на ТЕЦ в Димитровград  за неизпълнение на условие от Решение на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депа за неопасни отпадъци.

Актове са съставени още на Завод за каучукови и пластмасови съединения за автомобили в Кърджали, поради неизвършена регистрация за внос на натриев хидроксид, съгласно изискванията на Регламент REACH и на Община Кърджали по ЗООС. Наложена е принудителна административна мярка на Община Кърджали за спиране на  дейностите по експлоатацията на Клетка №1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене, намиращо се в землищата на с.Вишеград и с.Островец,  кърджалийска община. От началото на годината са почистени 7 нерегламентирани сметища в региона: в с.Сива река, общ.Свиленград; в землището на с. Крепост, общ. Димитровград; в местност „Мандалъка“ край Ивайловград; в с.Васково, общ. Любимец; в землището на с. Конуш и с. Малево и между селата Корен и Малево, общ. Хасково. На "Зеления" телефон през януари и февруари са постъпили 27 сигнала.

През 2019г. експертите от РИОСВ- Хасково са проверили 1054 обекта и са извършили 1373 проверки, от които 817 планирани и 556 извънредни, сочи годишният отчет за контролната дейност на инспекцията. За същия период са издадени 65 наказателни постановления на стойност 112 950 лв., съставени са 67 акта и са наложени 11 санкции.